Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

CUTSEG - Rút gọn đoạn

Đọc đề đẹp hơn ở:
https://codeforces.com/group/FLVn1Sc504/contest/274487/problem/Y

Cho một dãy gồm N chữ số thuộc đoạn 0..9 (N<=200). Ở mỗi bước, ta có thể lấy ra từ dãy này một đoạn liên tiếp các chữ số giống nhau và nhận được một số tiền bằng bình phương độ dài của đoạn được lấy ra. Nếu sau khi lấy, dãy đã cho bị tách làm 2 dãy con, 2 dãy con này lập tức được sát nhập lại thành 1 ( giữ nguyên thứ tự ).
Hãy tính số lượng tiền lớn nhất có thể thu được.

Input

Dòng đầu ghi số N. Dòng thứ hai ghi N chữ số thể hiện dãy.

Output

Ghi ra số lượng tiền lớn nhất có thể thu được.

Example

Input:
6
100011

Output:
18

Được gửi lên bởi:VOJ problem setters
Ngày:2008-01-17
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:7000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET
Nguồn bài:Một bài của đội tuyển Đà Nẵng

hide comments
2019-10-29 08:20:38
yo yo
2019-10-19 12:50:38
http://eunsetee.com/Y5An
2018-08-15 05:04:44
tao xin loi

Last edit: 2018-08-15 05:10:41
2018-08-15 04:12:30
t là phúc
2018-01-07 11:38:56
sắp có thằng trẻ trâu cmt
2018-01-07 11:38:55
Easy vkl duyệt trâu 1 đấm AC.
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.