Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

CTNOWN - Bội số chung nhỏ nhất

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/ctnown


Cho nguyên dương N (1<=n<=350). Hãy tìm cách phân tích N thành tổng của một số số nguyên dương sao cho bội số chung nhỏ nhất của chúng là lớn nhất có thể.

Input

Dòng đầu tiên là T : Số test.

T dòng sao mỗi dòng là một số nguyên dương N (1<=n <=350).

Output

Với mỗi test cần in ra một số là bội chung nhỏ nhất tìm được.

 

Example

Input:
1
10

 Output:

30

Được gửi lên bởi:Phan Công Minh
Ngày:2009-09-15
Thời gian chạy:0.100s-1s
Giới hạn mã nguồn:5000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET
Nguồn bài:Được add lên bởi canhteo

hide comments
2018-02-03 15:29:06
Để unsinged long long mới full .-.
2016-10-18 04:08:04
Ai lấy mảng hằng hơm :))
http://ideone.com/nDHAS8
2016-08-25 16:21:38 Sue
mảng hằng vẫn AC nhé =))))
2016-08-04 21:36:49 noname00.pas
340 = 47 + 43 + 41 + 37 + 31 + 29 + 23 + 19 + 17 + 13 + 11 + 7 + 5 + 9 + 8
341 = 47 + 43 + 41 + 37 + 31 + 29 + 23 + 19 + 17 + 13 + 11 + 7 + 5 + 9 + 8 + 1
342 = 47 + 43 + 41 + 37 + 31 + 29 + 23 + 19 + 17 + 13 + 11 + 7 + 5 + 9 + 8 + 2
343 = 47 + 43 + 41 + 37 + 31 + 29 + 23 + 19 + 17 + 13 + 11 + 7 + 5 + 9 + 8 + 3
344 = 47 + 43 + 41 + 37 + 31 + 29 + 23 + 19 + 17 + 13 + 11 + 7 + 5 + 9 + 8 + 4
345 = 47 + 43 + 41 + 37 + 31 + 29 + 23 + 19 + 17 + 13 + 11 + 7 + 5 + 9 + 8 + 5
346 = 53 + 43 + 41 + 37 + 31 + 29 + 23 + 19 + 17 + 13 + 11 + 7 + 5 + 9 + 8
2016-04-29 05:31:22 xin đừng quên tôi
Tham khảo thuật toán + code tại: http://yeulaptrinh.pw/95/spoj-ctnown/
2015-09-14 17:20:17
http://baitapspoj.blogspot.com/2015/09/CTNOWN.html
Tham khảo lời giải
2014-06-23 17:23:01 Lollipop
Sao em chạy trong máy rất nhanh mà lên đây TLE thế
2014-04-15 14:25:30 cao ngọc trai
Bài này đề hơi khó hiểu!
2013-08-16 14:30:25 a;slkfjasl;fkj
nhìn giới hạn mã nguồn, mình đoán p/s ko cho dùng mảng hằng =))
2010-04-20 16:33:06 212
bài này QHD đúng ko
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.