Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

CTNAB - Tìm hoán vị

Cho ba số nguyên dương N, A, B.

Cần tìm một hoán vị của N số nguyên dương đầu tiên thỏa mãn các điều kiện sau:

  1. Có dãy con tăng dài nhất gồm A số hạng;<không cần liên tục >
  2. Có dãy con giảm dài nhất gồm B số hạng;<không cần liên tục>
  3. Trong số các hoán vị thỏa mãn hai điều kiện trên, chọn hoán vị nhỏ nhất theo thứ tự từ điển;

 N, A, B, 1 ≤ N,A,B ≤ 100,000

Input

Dòng đầu tiên là số bộ test T

T dòng sau mỗi dòng gồm 3 số N,A,B cách nhau ít nhất 1 dấu cách.

Output

Với mỗi bộ test ,nếu không có hoán vị nào thỏa mãn ghi -1 , ngược lại  in ra hoán vị tìm được.

Example

Input:
1
4 2 3

Output:

1 4 3 2

Được gửi lên bởi:Phan Công Minh
Ngày:2009-06-30
Thời gian chạy:0.100s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET
Nguồn bài:st

hide comments
2017-09-27 09:49:05
Code tham khảo: http://123link.top/CTNAB
2017-09-13 07:31:50
Code AC: http://shink.in/rjnyo
2009-07-01 16:03:59 Phan Công Minh
Mới rejudge, 1 số code bị WA.
2009-07-01 15:22:41 Nguyễn Quốc Quân
Test kiểu gì mà khó chịu quá,không acc nổi :((
2009-07-01 01:17:18 Lee Zhung Hee
dãy con ko liên tiếp
2009-06-30 12:31:34 Hoàng Minh Trung
dãy con tăng dài nhất ở đây có nghĩa là dãy con liên tiếp hay là dãy con ko liên tiếp ?
2009-06-30 12:31:28 Huy Luu
1 kết quả hay nhiều kq vậy anh ?
chỉ có 1 kết quả ^^ chú ý đến điều kiện thứ 3 , in ra hoán vị có thứ tự từ điển nhỏ nhất.

Last edit: 2009-06-30 13:36:10
2009-06-30 09:22:47 Nguyễn Xuân Khánh
dãy con dài nhất là 1 2 3 có độ dài là 3 chứ nhỉ ?

sorry , phải là 1 4 3 2

Last edit: 2009-06-30 09:31:33
2009-06-30 08:16:09 Cảnh Toàn Nguyễn
bộ test có thể còn sai sót ,
mong mọi người góp ý và giúp đỡ ^^
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.