Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

CTF - Convert to Fraction

Đọc đề đẹp hơn ở:
https://codeforces.com/group/FLVn1Sc504/contest/274811/problem/B

Mọi số hữu tỉ đều có thể biểu diễn dưới dạng phân số hoặc dạng thập phân vô hạn tuần hoàn.

  • (1) Biểu diễn dạng phân số của một số hữu tỉ là a/b, với a, b là các số nguyên, b khác 0, và ước chung lớn nhất của a và b bằng 1 (để đảm bảo phân số tối giản).
  • (2) Biểu diễn dạng thập phân vô hạn tuần hoàn của một số hữu tỉ là x.y(z), với x, y, z là các số nguyên (có thể có số 0 ở đầu). Trong biểu diễn này, (z) thể hiện cho phần tuần hoàn.

Biểu diễn phải đảm bảo trước tiên là y có ít chữ số nhất có thể, sau đó là z có ít chữ số nhất có thể. Ví dụ, biểu diễn 0.12(1212) là không hợp lệ; biểu diễn đúng là 0.(12).

Lưu ý rằng biểu diễn có thể không có phần y, và nếu số hữu tỉ có phần thập phân hữu hạn thì (z) = (0). Ví dụ, 1/3 = 0.(3), 20/13 = 1.(538461), 557/495 = 1.1(25), 5/1 = 5.(0), 3/2 = 1.5(0) …

Cho biểu diễn dạng thập phân vô hạn tuần hoàn của một số số hữu tỉ, hãy tìm biểu diễn dạng phân số của chúng.

Dữ liệu

Dòng đầu ghi T là số lượng số hữu tỉ cần tính toán. T dòng tiếp theo, mỗi dòng ghi một số hữu tỉ được biểu diễn dưới dạng thập phân vô hạn tuần hoàn, theo định dạng như mô tả ở (2).

Kết quả

Gồm T dòng, mỗi dòng ghi biểu diễn dạng phân số của số hữu tỉ tương ứng, theo định dạng như mô tả ở (1).

Giới hạn

Trong 50% số điểm:

  • 0 ≤ x ≤ 10^3
  • 0 ≤ y ≤ 10^3
  • 0 ≤ z ≤ 10^3

Trong 50% số điểm còn lại:

  • 0 ≤ x ≤ 10^10
  • 0 ≤ y ≤ 10^10
  • 0 ≤ z ≤ 10^10

Ví dụ

Dữ liệu

5
0.(3)
1.(538461)
1.1(25)
5.(0)
1.5(0)

Kết quả

1/3
20/13
557/495
5/1
3/2

Được gửi lên bởi:Race with time
Ngày:2009-07-04
Thời gian chạy:0.200s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET
Nguồn bài:Own

hide comments
2015-04-14 08:46:58 Sue
ăn hết test nhỏ :3
buồn...
2014-10-16 21:45:18 ??? Ares
1 đấm AC :v mỗi tội cài số lớn mệt quá :))
2014-09-30 20:04:34 Lollipop
hót đi
2014-09-30 20:01:34 Thcs Ðặng Chánh Kỷ
phải xử lý lằng nhằng rành ghét
2014-09-27 16:39:17 càng code càng buồn ðời
1 đấm ac huhu -> càng thêm buồn đời

Last edit: 2014-09-27 16:39:53
2014-07-03 11:08:49 Lang Trat Y
có cách nào không xử lí số lớn không ạ?
2014-07-03 07:01:59 John and the cows
cẩn thận test 0.(0)
2012-08-01 09:58:45 KHD
ghét số lớn :D
2010-07-07 16:34:59 thphong
muốn 100 điểm bài này phải xư lý số lớn

Last edit: 2010-07-07 16:36:11
2010-04-29 11:13:03 TuT ^^
p/s xem hộ em sao nộp = Python toàn 0 điểm vậy :(
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.