Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

CRITICAL - Thành phố trọng yếu

Đất nước Hạnh Phúc có N thành phố được nối với nhau bởi M đường nối hai chiều. Giữa hai thành phố bất kỳ chỉ có nhiều nhất một con đường.

Chính quyền nước này đưa ra một tiêu chí để đánh giá độ quan trọng của mỗi thành phố, theo đó độ quan trọng của một thành phố X được tính bằng số cặp thành phố A và B mà để di chuyển từ A đến B (và ngược lại) bắt buộc phải đi qua thành phố X.

Bạn hãy lập trình tính độ quan trọng trung bình của tất cả các thành phố.

Dữ liệu

Dòng đầu tiên chứa hai số nguyên N, M (1 <= N <= 20000, 0 <= M <= 200000).

M dòng tiếp theo mỗi dòng chứa 2 số nguyên u, v (1<=u,v <=N) mô tả một đường nối.

Kết quả

Gồm một số thực duy nhất là độ quan trọng trung bình của các thành phố, làm tròn đến 2 chữ số thập phân.

Ví dụ

Dữ liệu
5 5
1 2
2 3
3 4
4 5
5 3

Kết quả
1.40

Giải thích: Độ quan trọng của các thành phố 1, 2, 3, 4, 5 lần lượt là 0, 3, 4, 0, 0. Độ quan trọng của thành phố 3 là 4 vì có 4 cặp thành phố mà khi di chuyển đến nhau cần đi qua thành phố 3: (1, 4), (1, 5), (2, 4), (2,5).

Tác giả: Ngô Minh Đức


Được gửi lên bởi:VOJ Team
Ngày:2010-03-03
Thời gian chạy:0.200s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: GOSU NODEJS OBJC PERL6 PYPY RUST SED SQLITE VB.NET
Nguồn bài:VNOI '10

hide comments
2019-12-16 14:38:24
code AC : https://ideone.com/vUEwH9
2019-08-23 10:46:00
nhật hào dơ !
2019-03-17 06:31:20


Last edit: 2019-03-17 06:46:10
2017-12-27 10:29:18
https://ideone.com/ppwnKw
2017-11-29 08:15:20
nhật hào sạch
2017-11-07 16:26:55
https://ideone.com/pubFQj
// AC
2017-09-13 11:43:51
kham khảo thuật toán và code:
https://vietcodes.github.io/code/76/
2017-09-09 09:31:16 Zero Thientai
Mọi người chú ý là đồ thị không liên thông nha.
2017-09-08 16:54:31
bài này ez vcl nhắm mắt code cũng "biên dịch gặp lỗi"
2017-09-08 15:13:28
Đơn giản chỉ là tìm khớp, tăng res thôi :)
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.