Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

CREC01 - Đếm hình chữ nhật trên bảng 0-1

Cho một bảng ô vuông kích thước M*N. Mỗi ô của bảng chứa một số 0 hoặc 1. Hãy đếm số hình chữ nhật con của bảng mà có các cạnh song song với các cạnh của bảng và gồm toàn số 1.

Gợi ý: Đây là một bài cơ bản, cách làm tương tự bài QBRECT.

Sau khi giải bài toán này, bạn có thể dễ dàng làm bài CRECT.

Input

Dòng đầu chứa hai số nguyên M, N. (1 ≤ M, N ≤ 1000)

M dòng sau, mỗi dòng chứa N kí tự 0/1.

Output

In ra số lượng hình chữ nhật thỏa mãn.

Example

Input:
4 3
111
101
111
001
Output:
24

Được gửi lên bởi:Race with time
Ngày:2009-05-06
Thời gian chạy:0.179s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET
Nguồn bài:In order to solve problem CRECT

hide comments
2017-11-22 10:22:39
nhật hào sạch
2017-10-31 06:54:28
ledacthuongvq
2017-09-21 15:20:19Tham khảo thuật toán và code tại:  http://yeulaptrinh.pw/81/spoj-crec01/
2017-07-11 10:19:24
Trau ez . 1 dam AC=))
2017-01-14 13:12:25
Code pascal: http://shink.in/3YNO8
2016-07-11 08:22:19 noname00.pas
FPC dùng string để nhập theo dòng -> Sai (Cứ quen như Delphi hỗ trợ string dài) -> Mất 1 đấm
dùng ansistring thì OK.
2016-04-03 15:37:34 xin đừng quên tôi
Tham khảo thuật toán và code tại:  http://yeulaptrinh.pw/81/spoj-crec01/
2015-09-08 14:12:47
https://thewizard6296.wordpress.com/2015/09/04/5/
2015-08-18 14:55:51 Lê Hoàng Vũ
Kết quả khai báo int64 nhé mọi người :)

Last edit: 2015-08-18 14:56:19
2015-06-30 16:53:46 lucky++


Last edit: 2015-06-30 18:34:09
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.