Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

CREC01 - Đếm hình chữ nhật trên bảng 0-1

Cho một bảng ô vuông kích thước M*N. Mỗi ô của bảng chứa một số 0 hoặc 1. Hãy đếm số hình chữ nhật con của bảng mà có các cạnh song song với các cạnh của bảng và gồm toàn số 1.

Gợi ý: Đây là một bài cơ bản, cách làm tương tự bài QBRECT.

Sau khi giải bài toán này, bạn có thể dễ dàng làm bài CRECT.

Input

Dòng đầu chứa hai số nguyên M, N. (1 ≤ M, N ≤ 1000)

M dòng sau, mỗi dòng chứa N kí tự 0/1.

Output

In ra số lượng hình chữ nhật thỏa mãn.

Example

Input:
4 3
111
101
111
001
Output:
24

Được gửi lên bởi:Race with time
Ngày:2009-05-06
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET
Nguồn bài:In order to solve problem CRECT

hide comments
2021-05-27 18:00:16
Tham khảo: https://vnspoj.github.io/problems/CREC01
2020-06-11 10:11:13
nhựt hào f(sạch)^(-1)
from tpc wit luv
2020-03-02 16:28:08
ôi mình ngu quá cứu mình với
2019-05-15 12:53:15
Ai làm sai nhớ để biến ans là long long nha :)))
2018-11-22 10:00:38
code+sol của tất cả các bài quy hoạch động trên spoj : https://bit.ly/2eGhgab


Last edit: 2018-11-22 10:01:41
2018-11-20 15:19:41
long long mới ac vl
2018-11-20 15:19:41
long long mới ac vl
2018-09-08 16:36:39
Deque nhé ;)
http://bit.ly/2Rjysct
Tham khảo nè :)))

Last edit: 2019-01-11 17:24:00
2018-08-13 05:47:02
code+sol : https://bit.ly/2eGhgab
2017-11-22 10:22:39
nhật hào sạch
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.