Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

CRATE - Coder Rating

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/crate


Cho danh sách N lập trình viên (1 ≤ N ≤ 300000), đánh số lần lượt từ 1 đến N. Mỗi người đều tham gia cả hai giải thi đấu: Giải THPT và giải Mở rộng. Với mỗi lập trình viên, bạn sẽ được cung cấp điểm số của giải Mở rộng Ai và điểm số của giải THPT Hi (Các điểm số đều là số nguyên không âm và không vượt quá 100000). Lập trình viên i được coi là giỏi hơn lập trình viên j khi và chỉ khi cả 2 điểm số của lập trình viên i đều lớn hơn hoặc bằng điểm số tương ứng của lập trình viên j, trong đó có ít nhất 1 điểm số phải lớn hơn. Hãy tính xem với mỗi lập trình viên i thì có bao nhiêu lập trình viên mà i giỏi hơn.

Input

Dòng đầu tiên chứa số nguyên N.

N dòng tiếp theo, dòng thứ i+1 chứa 2 số nguyên Ai và Hi.

Output

Dòng i chứa số lượng lập trình viên mà lập trình viên i giỏi hơn.

Example

Input:
8
1798 1832
862 700
1075 1089
1568 1557
2575 1984
1033 950
1656 1649
1014 1473


Output:
6
0
2
4
7
1
5
1

Bài gốc: https://www.spoj.com/problems/RATING/


Được gửi lên bởi:Race with time
Ngày:2009-04-12
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET
Nguồn bài:Brian - SPOJ

hide comments
2021-05-27 18:00:14
Tham khảo: https://vnspoj.github.io/problems/CRATE
2020-07-14 19:02:57
TranTrungKienGoldIOI2021
2019-10-23 09:36:13
BIT AC


Last edit: 2019-10-23 09:40:42
2019-07-10 10:38:47
CHL tuyên chuyến CYB nhá
2019-07-10 10:29:44
chẳng thể tìm thấy lối về
2019-07-10 10:29:28
nụ cười ngọt ngào làm cho ta tan vào phút giây miên man quên hết con đường về eh
2019-07-10 10:28:51
cuốn lấy áng mây theo con sóng xô dập dìu
2019-07-10 10:28:24
quyến rũ ngây ngất loạn nhịp làm tim mê say
2019-07-10 10:27:33
bóng ai đó nhẹ nhàng vụt qua nơi đây
2018-10-23 05:17:45
AC hơi lâu :))
CYB =))))
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.