CPRIME - Prime Number Theorem

Trong số học, định lý Số Nguyên Tố cho biết sự phân bố tiệm cận của các số nguyên tố. Gọi π(x) là số số nguyên tố không vượt quá x. Định lý Số Nguyên Tố khẳng định:

Bạn hãy viết chương trình xác định xem định lý Số Nguyên Tố có thể dùng để tính xấp xỉ π(x) tốt đến đâu. Cụ thể hơn, với mỗi giá trị x, bạn cần tính sai số phần trăm |π(x) - x/lnx| / π(x) %.

Dữ liệu

Dữ liệu bao gồm nhiều bộ test (không quá 1000). Mỗi bộ test chứa một giá trị x (2 ≤ x ≤ 108) cho trên một dòng. Số 0 kết thúc dữ liệu.

Kết quả

Với mỗi giá trị x, in ra sai số phần trăm của phép xấp xỉ π(x), làm tròn đến một chữ số thập phân.

Ví dụ

Dữ liệu:
10000000
2
3
5
1234567
0

Kết quả
6.6
188.5
36.5
3.6
7.7

Được gửi lên bởi:Duc
Ngày:2008-12-11
Thời gian chạy:1.812s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET
Nguồn bài:© VNOI

hide comments
2015-09-08 14:13:29
https://thewizard6296.wordpress.com/2015/09/04/5/
2014-02-09 14:55:23 a;slkfjasl;fkj
20s mà vẫn chạy quá lâu o.O
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.