Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

CPPSET - Tập hợp động

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/cppset


Cho một tập hợp S các số nguyên, bạn hãy lập trình thực hiện các thao tác sau:

  • ADD x: thêm số x vào tập S
  • DELETE x: xóa số x khỏi tập S
  • MININUM: tìm số nhỏ nhất trong tập S
  • MAXIMUM: tìm số lớn nhất trong tập S
  • SUCC x: tìm số nhỏ nhất lớn hơn x trong tập S
  • SUCC_2 x: tìm số nhỏ nhất và không nhỏ hơn x trong tập S
  • PRED x: tìm số lớn nhất nhỏ hơn x trong tập S
  • PRED_2 x: tìm số lớn nhất không vượt quá x trong tập S

Ghi chú: Đối với thao tác DELETE, giữ nguyên tập S nếu x không có trong tập S. Đối với các thao tác MINIMUM, MAXIMUM, SUCC, SUCC_2, PRED và PRED_2, in ra 'empty' nếu tập S rỗng. Đối với các thao tác SUCC, SUCC_2, PRED và PRED_2, in ra 'no' nếu không tìm được số thỏa mãn.

Các thao tác ADD, DELETE, MINIMUM, MAXIMUM, SUCC, SUCC_2, PRED, PRED_2 lần lượt được mã hóa bởi các chỉ số 1 2 3 4 5 6 7 8.

Dữ liệu

Gồm nhiều dòng, mỗi dòng bắt đầu bằng một số từ 0 đến 8 cho biết chỉ số thao tác cần thực hiện. Số 0 báo hiệu kết thúc dữ liệu nhập. Đối với các thao tác 1, 2, 5, 6, 7, 8, số tiếp theo trên dòng là số nguyên x (|x| ≤ 109) cho biết tham số của thao tác. Biết số thao tác cần thực hiện không vượt quá 300000.

Kết quả

Đối với mỗi thao tác loại 3, 4, 5, 6, 7, 8 in ra một dòng là kết quả của thao tác.

Ví dụ

Dữ liệu
4
1 10
1 5
3
1 7
4
2 5
3
5 10
6 10
7 10
8 10
2 10
7 100
0

Kết quả
empty
5
10
7
no
10
7
10
7

Gợi ý

Bạn hãy dùng cấu trúc set trong thư viện STL của C++. Bài này bạn chỉ nộp được bằng C++ mà thôi.


Được gửi lên bởi:Jimmy
Ngày:2008-09-09
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM64 GAWK MAWK BC C-CLANG C++ 4.3.2 CPP CPP14 CPP14-CLANG CLOJURE COBOL COFFEE D-CLANG D-DMD DART ELIXIR FSHARP FANTOM FORTH GO GRV JS-MONKEY KTLN NIM OBJC OBJC-CLANG OCT PICO PROLOG PYTHON3 PY_NBC R RACKET SCALA CHICKEN SQLITE SWIFT TCL TEXT UNLAMBDA
Nguồn bài:VNOI

hide comments
2018-03-23 19:51:34
kham khảo:
https://vietcodes.github.io/code/137/
2017-12-14 05:30:14
Bài khá hay để học STL
frostpixel aka.How 2 AC
2017-07-27 12:09:22
trie tree đc ko ae
2017-07-27 11:16:59
Code AC C++: http://shink.in/D6r2o
2015-08-12 17:59:10 never give up !!
tle thì scanf vs printf nhé :)
2015-06-23 10:23:55 Nguyễn Mai Phương
các bạn có thế tham khảo tại http://kienthuc24h.com/cppset-spoj-tap-hop-dong/
2015-02-17 08:14:35 *
neus add cac phan tu bang nhau thi sao
2015-02-05 07:03:39 Con Bò Huyền Thoại
tham khảo: http://dangminhtien.name.vn/blog/2015/02/05/cppset-spoj-tap-hop-dong/
2014-07-03 15:42:24 Tiểu học Trung Tự
dùng stl của c++ thì đơn giản nhưng cài lại cấu trúc cây thì mệt, công nhận có stl đỡ mệt bao nhiêu
2014-07-03 11:10:20 [$Zeus$]
dân C++ nó tẩy chay ae kìa
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.