Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

COUNTCBG - COUNT N

Với 1 số tự nhiên N(1<= N <= 10^9) ta có thể phân tích nó thành tổng của một số số tự nhiên liên tiếp( tất nhiên những số này phải nhỏ hơn N). Ví dụ với N = 5 ta có duy nhất 1 cách phân tích là 5 = 2+3. Bài toán đặt ra là cho số tự nhiên N, hãy cho biết có bao nhiêu cách phân tích số tự nhiên N thành tổng của các số tự nhiên liên tiếp.

Input

Gồm nhiều dòng, mỗi dòng chứa một số nguyên N. (Giới hạn : số dòng <= 100)

Output

Mỗi dòng ghi một số nguyên là số cách phân tích số N đọc được ở dòng tương ứng trong input.

Ví dụ

Input:
12
5
4
13
45
100
234
3
175

Output:
1
1
0
1
5
2
5
1
5

Được gửi lên bởi:Nguyễn Tuấn Việt Sơn
Ngày:2009-01-27
Thời gian chạy:0.200s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO PERL6 PYPY RUST SED
Nguồn bài:Sưu tầm

hide comments
2021-05-27 18:00:12
Tham khảo: https://vnspoj.github.io/problems/COUNTCBG
2017-08-20 21:37:44 Ðặng Minh Tiến
https://kienthuc24h.com/countcbg-spoj-phan-tich-so-nguyen/
2017-06-18 11:33:47
Code ngắn gọn dễ hiểu nè (PASCAL nhé ^^) : http://yeulaptrinh.pw/732/countcbg-spoj/
2017-01-14 13:09:00
Code pascal full: http://shink.in/c6FlY
2015-11-15 03:55:50
tham khảo nè mọi người: http://www.oni.vn/ssTQW
2015-08-27 15:34:13
THAM KHẢO TẠI https://traitaodo.wordpress.com/2015/08/27/count-n-countcbg/

Last edit: 2015-10-02 02:41:00
2015-06-22 17:15:15 Tiệp Anonymous
@CongN.Le 12=5+4+3 nhé bạn !
2015-04-15 12:08:57 Cong N. Le
CHưa hiểu đề nhỉ? Số 12 = số mấy + số mấy?
2015-03-04 10:28:17 Sue
0d :v chs :v

Last edit: 2015-03-04 10:41:47
2014-08-31 16:31:12 Lương Ðức Tuấn Ðạt
Trâu cũng AC
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.