Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

COND - Quan hệ

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/cond


Xét một tập N đối tượng có thể so sánh được (2<=n<=10). Giữa 2 đối tượng a và b có thể tồn tại 1 trong 3 quan hệ phân loại:

a = b; a < b; a > b;

Như vậy, với 3 đối tượng (a, b, c) có thể tồn tại 13 quan hệ phân loại như sau:

a = b = c; a = b < c; c < a = b; a < b = c
b = c < a; a = c < b; b < a = c; a < b < c
a < c < b; b < a < c; b < c < a; c < a < b
c < b < a;

Cho số n, hãy xác định số lượng quan hệ phân loại khác nhau.

Input

Gồm nhiều số n. Mỗi số trên 1 dòng. Kết thúc file là -1.

Output

Với mỗi n, đưa ra số lượng quan hệ phân loại tìm được, mỗi số trên 1 dòng (không có dòng trống).

Example

Input:
2
3
-1
Output:
3
13

Được gửi lên bởi:Nguyen Dinh Tu
Ngày:2006-09-13
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET

hide comments
2020-06-18 17:38:34
bài thú vị vc =))))
2019-05-17 09:55:44
khó thế


Last edit: 2019-05-17 10:02:10
2017-06-21 21:03:42
cop cái mảng hằng cũng sai @@
2017-06-11 15:48:05
3,13,75,541,4683,47293,545835,7087261,102247563
Mảng hằng nhé =))
2017-03-30 02:20:30
hoán vị AC :V ez!!!!
2016-09-26 18:30:23
Tính offline hết rồi nộp bài lên chỉ in ra kết quả thôi :v
2016-05-01 04:33:57
Cho e xin đáp số mấy bác với,e cũng code đáp số nuôn mà ko dc
2015-07-17 12:17:43 The Flash
công thức bài này có thể chứng minh bằng toán 11 :3
2015-07-08 10:06:40 .
QHD n^2 AC :v
2015-05-31 14:24:16 Tran Thuy Luc
thằng nào bảo k làm bằng qhđ được -_-
qhđ n^3 nhá =))

Last edit: 2015-05-31 14:25:03
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.