Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

COMMAND - Dãy lệnh điều khiển

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/command


Đề bài

Cho một dãy lệnh điều khiển robot 'S': đi thẳng 1 đơn vị, 'L' quay trái 90 độ, 'R' quay phải 90 độ; dãy lệnh được lặp lại vô số lần. Ta nói đường đi của robot là bị chặn (bounded) nếu tồn tại một số R sao cho khi thực hiện dãy lệnh vô hạn lần robot vẫn không bao giờ đi ra khỏi đường tròn bán kính R có tâm là điểm xuất phát của robot. Hãy cho biết đường đi là bị chặn hay không bị chặn.

Dữ liệu

  • Mỗi test bắt đầu bằng thẻ "[CASE]", các test cách nhau bởi một dòng trắng. Thẻ "[END]" báo hiệu kết thúc file input.
  • Tiếp theo là dòng "<<".
  • Mỗi dòng tiếp theo mô tả một phần của dãy lệnh. Nối tất cả các chuỗi lại để được dãy lệnh đầy đủ.
  • Kết thúc bằng dòng ">>'.

Kết quả

  • Với mỗi test in ra "bounded" nếu đường đi bị chặn và "unbounded" nếu đường đi không bị chặn.

Giới hạn

  • Số chuỗi lệnh nằm từ 1..50. Mỗi lệnh có từ 1 đến 50 ký tự 'S', 'L' hoặc 'R'.

Ví dụ

Dữ liệu
[CASE]
<<
L
>>

[CASE]
<<
SRSL
>>

[CASE]
<<
SSSS
R
>>

[CASE]
<<
SRSL
LLSSSSSSL
SSSSSS
L
>>

[END]
Kết quả
bounded
unbounded
bounded
unbounded

Được gửi lên bởi:Jimmy
Ngày:2010-06-18
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: GOSU NODEJS OBJC PERL6 PYPY RUST SED SQLITE VB.NET
Nguồn bài:SRM 473, Div 1 - Level 1
Người dịch: Ngô Minh Đức

hide comments
2016-09-11 16:24:31
Test:
[CASE]
<<
LR
>>
[END]
2012-03-19 16:05:48 Lucking
cho e hỏi test"SRSRSRSL" thì in ra gì ạ
2012-03-18 18:38:16 tarzan ngây thơ
@@ đúng test mẫu ùi mak chả bít sai chỗ nào
2012-03-18 18:37:02 tarzan ngây thơ
@@ sai hoài mak chả bít sai ở đâu test thử thì đúng
2010-07-08 01:49:24 thphong
Chú ý, 'R', 'L' là quay phải, trái chứ không dịch chuyển bước nào. Chỉ có 'S' mới làm robot dịch chuyển
2010-07-07 04:00:51 kunn
ai có thể cho e bik sai test nào ko??
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.