Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

COLORECT - Sàn nhà rực rỡ

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/colorect


Đề bài

Cho sàn nhà chữ nhật HxW. Mỗi ô có thể có 4 màu : đỏ, xanh lá, xanh dương hoặc vàng được mô tả bởi các ký tự 'R','G','B','Y'.

Taro quyết định đổi màu một số ô để không có hai ô nào kề nhau có cùng màu. Hai ô là kề nhau nếu có chung một góc (mỗi ô có nhiều nhất 8 ô kề). Taro được phép đổi màu nhiều nhất K ô.

Tính số cách đổi màu hợp lệ của Taro, lấy phần dư cho 1,000,000,007.

Dữ liệu

  • Mỗi test bắt đầu bằng thẻ "[CASE]", các test cách nhau bởi một dòng trắng. Thẻ "[END]" báo hiệu kết thúc file input.
  • Tiếp theo là dòng "<<".
  • Các dòng tiếp theo mô tả bảng chữ nhật.
  • Kết thúc bằng dòng ">>'.
  • Tiếp theo là số K.

Kết quả

  • Với mỗi test, in ra kết quả tìm được.

Giới hạn

  • 1 <= W, H <= 50
  • 0 <= K <= W*H

Ví dụ

Dữ liệu
[CASE]
<<
RG
>>
1

[CASE]
<<
BY
>>
2

[CASE]
<<
RG
GR
>>
2

[CASE]
<<
BY
>>
2

[CASE]
<< 	
BRYBGYRB
GRYGYBBG
RGBGYBYG
YRBRGBYG
RBGRBRGG
RBGYRYBY
>>
34

[END]
Kết quả
5
12
8
489

Được gửi lên bởi:VOJ Team
Ngày:2010-06-06
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: GOSU NODEJS OBJC PERL6 PYPY RUST SED SQLITE VB.NET
Nguồn bài:SRM 472, Div 1 - Level 3
Người dịch: Ngô Minh Đức

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.