Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

COIN34 - 34 đồng xu

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/coin34


Bạn có 34 đồng xu có giá trị như sau:

xu(1) có giá trị 2
xu(2) có giá trị 3
xu(3) có giá trị 5
for n = 4 to 34
    xu(n) có giá trị (xu(n-1) + xu(n-2) + xu(n-3))

Bạn hãy dùng nhiều đồng xu nhất để mua một món hàng có giá là X!

Dữ liệu

Dòng đầu tiên là số test (không quá 1000). Mỗi dòng tiếp theo chứa một số nguyên X (1 ≤ X ≤ 2000000000).

Kết quả

Với mỗi test, in ra "Case #" + số hiệu test + ": " + số lượng lớn nhất đồng xu cần dùng. Nếu không có cách nào để đạt giá trị X thì in ra -1.

Ví dụ

Dữ liệu
4
1
5
8
9

Kết quả
Case #1: -1
Case #2: 2
Case #3: 2
Case #4: -1

Được gửi lên bởi:Jimmy
Ngày:2008-09-10
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET
Nguồn bài:NUS ACM Training

hide comments
2022-01-05 12:31:03
8 dùng 4 đồng 2 ko phải nhiều nhất à, sao lại là 2 nhỉ
2021-04-09 14:29:17
tưởng x giai thừa
2019-04-15 17:11:25
1 đấm AC
2019-03-30 16:20:35
- Trâu cũng ac !
2018-09-22 16:29:42
Thưa Problem Setter, theo em, đề bài này cần chỉnh sửa lại:
X chứ không phải là X! (dòng cuối phần mô tả)
2018-06-21 10:41:21
1 đấm AC =3
2018-01-20 14:37:52
nhật hào sạch
2017-10-21 08:44:30
Chia 17 / 17 mà vẫn ac
2017-09-18 11:08:58
ngàn đấm AC :)
2017-08-21 09:10:08 Ðặng Minh Tiến
https://kienthuc24h.com/coin34-spoj-34-dong-xu/
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.