Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

CHESSCBG - Bàn cờ thế

Một bàn cờ thế là một bảng gồm 4 dòng, 4 cột. Mỗi thế cờ là một cách sắp xếp 8 quân cờ, hai quân khác nhau ở hai ô khác nhau. Bài toán đặt ra là cho hai thế cờ 1 và 2, hãy tìm một số ít nhất bước di chuyển quân để chuyển từ thế 1 sang thế 2; một bước di chuyển quân là một lần chuyển quân cờ sang ô trống kề cạnh với ô quân cờ đang đứng.

Dữ liệu vào

Từ file văn bản gồm 8 dòng, mỗi dòng là một xâu nhị phân độ dài 4 mà số 1/0 tương ứng với vị trí có hoặc không có quân cờ. Bốn dòng đầu là thế cờ 1, bốn dòng sau là thế cờ 2.

Dữ liệu ra

Gồm 1 dòng duy nhất là số bước chuyển quân ít nhất

Ví dụ

Dữ liệu vào:
1111
0000
1110
0010
1010
0101
1010
0101

Dữ liệu ra :
4

Được gửi lên bởi:Nguyễn Tuấn Việt Sơn
Ngày:2008-06-13
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET
Nguồn bài:Sưu tầm

hide comments
2019-09-16 16:53:50
BFS+quaylui(8!)
2019-09-09 18:23:01
mọi người cho e hỏi BFS trạng thái BIT là gì với ạ ???
2019-05-15 07:34:29
90 là lỗi gì ạ???
2018-09-05 19:03:17
Code Dành Cho Ai Muốn Tham Khảo :vvv
http://bit.ly/2AR34If

Last edit: 2019-01-11 17:30:26
2018-07-06 11:37:03
cho em xin test :<
2018-06-01 09:41:38
2 vòng for cũng AC =))
2018-03-19 05:38:12
xu li BIT
2018-03-19 05:38:02
BFS trạng thái BIT
2018-02-23 15:18:20
FEN
2017-08-22 15:55:56
dijkstra heap
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.