Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

CHEAP - Heap Counting

 

Cho một cây N đỉnh. Hãy đếm số cách điền các số từ 1 đến N vào các đỉnh sao cho 
thỏa mãn quy tắc của HEAP: “nút cha luôn nhỏ hơn các nút con của nó”.

Cho một cây N đỉnh. Hãy đếm số cách điền các số từ 1 đến N vào các đỉnh sao cho thỏa mãn quy tắc của HEAP: “nút cha luôn nhỏ hơn các nút con của nó”.

 

Input

Dòng đầu tiên ghi số N là số đỉnh và số M.

Tiếp theo là N - 1 dòng mô tả cây. Dòng thứ x trong N - 1 dòng ghi một số là cha của nút x+1.

Output

In ra số cách điền thoả mãn theo modulo m.

Example

Input:
5 1000000
1
1
3
3
Output:
8

Constraint

0<n<500001

0<m<1000000001


Được gửi lên bởi:Nhung anh sao dem
Ngày:2013-09-05
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ASM64 GOSU PERL6 PYPY RUST SED

hide comments
2018-04-04 05:58:08
Attack By LHP. AC not easy but not diff
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.