Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

CHAIN2 - Chuỗi từ

Đọc đề đẹp hơn ở:
https://codeforces.com/group/FLVn1Sc504/contest/274809/problem/K

Chuỗi từ có độ dài n là một dãy các từ w1, w2, ..., wn sao cho với mọi 1 ≤ i < n, từ wi là tiền tố của từ wi+1.

Nhắc lại từ u có độ dài k là tiền tố của từ v có độ dài l nếu l > k và các ký tự đầu tiên của v trùng với từ u.

Cho tập hợp các từ S={s1, s2, ..., sm}. Tìm chuỗi từ dài nhất có thể xây dựng được bằng cách dùng các từ trong tập hợp S (có thể không sử dụng hết các từ).

Dữ liệu

Dòng đầu tiên chứa số nguyên m (1 ≤ m ≤ 250000). Mỗi dòng trong số m dòng sau chứa một từ trong tập S.

Biết rằng mỗi từ có độ dài không quá 250000 ký tự và tổng độ dài của các từ không vượt quá 250000 ký tự.

Kết quả

In ra một số duy nhất là độ dài của chuỗi từ dài nhất xây dựng được từ các từ trong tập đã cho.

Ví dụ

Dữ liệu
3
a
ab
abc

Kết quả
3

Dữ liệu
5
a
ab
bc
bcd
add

Kết quả
2

Nguồn: Цикл Интернет-олимпиад для школьников, сезон 2007-2008


Được gửi lên bởi:Jimmy
Ngày:2009-07-23
Thời gian chạy:0.400s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET

hide comments
2019-11-15 05:15:32
hiểu sai đề đấm chục phát
2019-06-05 04:00:31
ez
2019-05-15 03:49:34
kho vcl
2017-11-27 09:01:48
Bài này nếu ko dùng Trie thì suffix array + DFS mới AC
2017-09-26 15:48:16
Trie cơ bản full score 1st submission <3
2017-09-07 12:11:58
trie thoi
2017-09-07 11:20:30
thg nao ko hieu de ngu v
2017-08-05 14:13:42 Pham Dat
From {Dinh Truong Lam}
như nhau
2017-08-03 18:15:58
http://cowboycoder.tech/spoj/spoj-chain2
2017-05-09 05:15:41
Trích "test spoj yếu, thiếu trường hợp có nhiều xâu bằng nhau"
Thanh niên bị phê cần rồi u có độ dài k là tiền tố của từ v có độ dài l nếu l > k nhé
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.