Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

C11STR - String

Cho 2 xâu ký tự S và T trong đó S chỉ bao gồm các ký tự 'a' -> 'z' còn T chỉ bao gồm các ký tự 'a' -> 'z' và 2 ký tự đặc biệt là '?' và '*'.
Một ký tự '*' trong xâu T có thể đại diện cho 1 số lượng bất kỳ (có thể bằng 0) các ký tự 'a' -> 'z'.
Một ký tự '?' trong xâu T có thể đại diện cho đúng 1 ký tự trong số các ký tự 'a' -> 'z'.
Một xâu X gọi là thỏa mãn định dạng T nếu ta có thể thay các ký tự '*' và '?' trong xâu T để thu được xâu X.
Ví dụ:
T = '*bc?' sẽ có các xâu X thỏa mãn như 'abca' , 'bca', 'bcd', 'aaaaabcz', ...
Trọng số của một xâu được tính bằng tổng trọng số của các ký tự có trong đó với quy ước 'a' = 1, 'b' = 2, 'c' = 3, ... 'z' = 26.

Yêu cầu: Hãy tìm xâu X là xâu con liên tiếp của xâu S mà X thỏa mãn định dạng T và có trọng số là nhỏ nhất.

Input

  • Gồm 1 dòng chứa 2 xâu T và S ( 1 ≤ |S| ≤ 10000, |T| ≤ 1000 )

Output

  • Ghi ra trọng số của xâu X tìm được, hoặc ghi ra -1 nếu không có xâu X nào thỏa mãn.

Input

Output

Giải thích

a?a alabala
4

aba là xâu có trọng số nhỏ nhất tìm được.

 

Input

Output

Giải thích

a*c?a axcbaabcbax

9

abcba có trọng số nhỏ hơn axcba


Được gửi lên bởi:Hacker7
Ngày:2011-12-04
Thời gian chạy:0.329s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ASM64 GOSU PERL6 PYPY RUST SED

hide comments
2016-11-02 16:40:16
Code pascal:
http://shink.in/Gbqkv
2014-10-27 13:28:09 DVH
*?* fish
test này ra 6 :(
2014-06-27 16:59:23 Silver sea
ra 8
2011-12-17 08:24:55 St.VDQD
test này ra bao nhiêu:
?* ishf
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.