Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

C11SEQ3 - Dãy số

Cho dãy số F dài vô tận. Nguyên tắc xây dựng dãy F rất đơn giản.

  • F[1] = 1
  • Với i > 1, đầu tiên ta lấy F[i] = F[i - 1] * 2, sau đó sắp xếp các chữ số trong F[i] theo thứ tự tăng dần. (Các chữ số 0 ở đầu F[i], ta coi như là không có nghĩa và có thể xóa đi).

Như vậy, các số đầu tiên trong dãy số F là:

1, 2, 4, 8, 16, 23, 46, 29, 58, ...

Cho số n, bạn hãy tìm số F[n]. Biết rằng số lượng chữ số của F[n] luôn nhỏ hơn 106.

Dữ liệu

  • Một số nguyên dương duy nhất là n (1 ≤ n ≤ 109).

Kết quả

  • Một số nguyên dương duy nhất là số cần tìm.

Ví dụ

Input:
7

Output:
46

Được gửi lên bởi:Quan To
Ngày:2012-12-09
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: GOSU PERL6 PYPY RUST SED

hide comments
2019-07-21 15:30:37
các thánh làm O(1) kiểu gì vậy???
2018-11-01 01:46:24
Bài này O(1) thôi :v
CYB
2018-05-28 05:10:58
Code AC C++: cpp.sh/3alro
2018-05-28 05:10:29


Last edit: 2018-05-28 05:10:45
2017-12-19 11:15:49
1 đấm AC ~.~
Mảng hằng O(1)
frostpixel aka.How 2 AC
2017-11-22 15:34:58
THAM KHẢO THUẬT TOÁN VÀ CODE TẠI:
http://yeulaptrinh.pw/1413/c11seq3-spoj/
2016-10-17 17:04:37
3 dòng + 2 đấm = ac :)))))
2016-06-09 12:37:09 Sue
1 đấm AC :v
bài dễ thôi, O(1)
2016-03-21 10:47:49
Tổng điểm của bài này là bao nhiêu ạ???
2016-02-20 08:15:06 Nguyễn Thành Nhân
surprise matha facker :v
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.