Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

C11SEQ - Dãy số

Cho N (N<=10^5) số nguyên a1,a2,....,an và 2 số L,R (L<=R)

Đếm xem có bao nhiêu cặp số i,j thỏa mãn:

i <= j

L<= A[i] + A[i+1] +........+ A[j] <=R

Input

Gồm 2 dòng

Dòng 1: 3 số N,L,R

Dòng 2: N số nguyên

Tất cả các số trong inp đều có giá trị tuyệt đối dưới 10^9

Output

Ghi 1 số là số cặp i,j thỏa mãn.

Example

Input:
4 2 4

1 2 3 4

Output: 4

Được gửi lên bởi:Nguyễn Duy Khánh
Ngày:2011-06-26
Thời gian chạy:0.600s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ASM64 GOSU PERL6 PYPY RUST SED
Nguồn bài:Sưu tầm

hide comments
2018-01-03 11:03:47
lower_bound hoặc upper_bound
2018-01-01 09:08:08
kham khảo:
https://vietcodes.github.io/code/135/
2017-11-06 10:03:47
Cuối cùng cx AC (80 hoài => chục đấm vì quên cái chốt chặn cuối =.=)
Quick Sort + Binary Search + Upper_bound + Lower_bound + BIT
frostpixel aka. How 2 AC

Last edit: 2017-11-06 10:06:42
2017-10-09 09:34:15
đừng tin thằng ở dưới nó xàm đấy
2017-07-27 14:22:30
Code AC: http://shink.in/VKG1U
2017-07-20 04:21:39
Trâu Đ** AC
2017-05-24 09:17:56
Mấy bác cứ xạo xạo trâu AC -_-
2016-12-13 05:15:39 Ding Yingjun
100% rồi :v
QHĐ + quicksort + BIT
2016-12-12 04:21:53 Ding Yingjun
trâu O(n²) cũng AC =))
2016-10-17 11:41:07
trâu del AC ._.
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.