Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

C11PAIRS - Đếm cặp

N người đang đứng xếp hàng chờ mua vé vào buổi hòa nhạc. Mọi người đều phát chán khi phải chờ đợi, vì vậy họ nhìn quanh xem có ai quen hay không.

Hai người A và B đứng trong hàng có thể nhìn thấy nhau nếu:

  • Người A và người B đang đứng cạnh nhau.
  • Giữa người A và người B, không có ai cao hơn hẳn một trong hai người.

Hãy đếm xem có bao nhiêu cặp có thể nhìn thấy nhau trong hàng.

Dữ liệu

  • Dòng đầu tiên chứa số nguyên dương N, là số người đang đứng trong hàng.
  • Mỗi dòng trong N dòng tiếp theo chứa một số nguyên là chiều cao của một người tính bằng nanomet. (Tất cả mọi người đều thấp hơn 231 nanomet).

Kết quả

  • Một số nguyên duy nhất là kết quả cần tìm.

Ví dụ

Input:
7
2
4
1
2
2
5
Output:
10

Giải thích

Các cặp có thể nhìn thấy nhau là (1, 2), (2, 3), (2, 4), (2, 5), (2, 6), (3, 4), (4, 5), (4, 6), (5, 6), (6, 7).

Giới hạn

  • 1 ≤ N ≤ 5.105
  • Trong 1/3 số test 1 ≤ N ≤ 5000

Được gửi lên bởi:Quan To
Ngày:2012-10-30
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: GOSU PERL6 PYPY RUST SED

hide comments
2018-07-26 05:48:53
cin>>n;
FOR(i,1,n) cin>>a[i];
top=0;
FOR(i,1,n)
{
tmp=top;
while(top && s[top]<=a[i])
top--;
if(top) res+=tmp-top+1;
else res+=tmp;
while(top+1<=tmp && s[top+1]==a[i]) top++;
s[++top]=a[i];
}
cout<<res;
code này đc 76.92. I need some help
2018-01-02 12:20:38
nhật hào sạch
2017-12-13 03:53:33
deque+binary search <3 <
2017-10-08 09:42:51
Ai 84.62 thì khai báo biến kết quả là int64 nhé :3
2016-12-30 03:03:40 THK6
chặt np muốn sml lun chời

Last edit: 2016-12-30 03:03:57
2016-11-02 16:28:42
Code pascal:
http://shink.in/7q9Pr
2016-10-14 05:23:30
stack 1 đấm AC :3
2016-08-29 16:28:32
code :v http://ouo.io/EiRlFw :v stack nhé :v
2016-02-07 15:54:33


Last edit: 2016-02-15 11:06:25
2016-01-30 08:08:38
THAM KHẢO CODE http://codevnspoj.blogspot.com/
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.