Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

C11NUM - Tong nghich dao

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/c11num


Cho số tự nhiên N <= 10^18. Đếm xem có bao nhiêu cặp (A,B) thỏa mãn:

A + B = N

B là số đảo của A

 

Số đảo của 110 là 11

Số đảo của 123 là 321

 

Chú ý: cặp (123,321) và cặp (321,123) là 2 cặp khác nhau

Input

Dòng đầu gồm 1 số M chỉ số lượng test

M dòng sau, mỗi dòng gồm 1 số nguyên dương N ( N <= 10^18 )

Output

Gồm M dòng, là kết quả tương ứng với từng test

Example

Input:
4
10
11
121
22
10
Output: 1
1
9
2
Giải thích:
Với N=9 có các cặp sau:
110 11 92 29 83 38 74 47 65 56 56 65 47 74 38 83 29 92  

Được gửi lên bởi:Duy Khanh Nguyen
Ngày:2013-11-21
Thời gian chạy:10s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ASM32-GCC ASM64 MAWK BC C-CLANG NCSHARP CPP14-CLANG CPP14 COBOL COFFEE D-CLANG D-DMD DART ELIXIR FANTOM FORTH GOSU GRV JS-MONKEY KTLN NIM OBJC-CLANG OBJC OCT PERL6 PICO PROLOG PYPY PYPY3 R RACKET RUST CHICKEN SED SQLITE SWIFT UNLAMBDA VB.NET
Nguồn bài:ACM

hide comments
2013-12-31 06:12:17 chicken_bare
Bài này thi ACM ở Hv An Ninh đây mà =)) Khánh Gay
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.