Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

C11GAME2 - Trò chơi với bảng số

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/c11game2


Xét 1 bảng số gồm 2* n ô, mỗi ô chứa một số nguyên có giá trị nằm trong đoạn [-10, 10].

Ví dụ 

-3

-1

-2

0

5

-1

0

0

-3

2

4

0

5

-2

 

 

Ta gọi điểm của bảng là tổng tất cả các tích của số trên dòng 1 với số trên dòng 2 tương ứng( cùng cột). Với bảng trên điểm sẽ là -6.

Ta có loại phép biến đổi bảng như sau: Tráo 2 ô liên tiếp trên cùng một dòng cho nhau, điều kiện để thực hiện phép tráo là một ô phải khác 0 và ô còn lại = 0.

Yêu cầu: Cho bảng số, hãy biến đổi bảng để bảng có điểm lớn nhất.

Input

  • Dòng đầu là số n (n<= 200).
  • Dòng thứ 2 là n số nguyên là n số được ghi trên dòng 1 của bảng số.
  • Dòng thứ 3 là n số nguyên là n số được ghi trên dòng 2 của bảng số.

Output

Gồm 1 số duy nhất là  kết quả tìm được.

Ví dụ:

InputOutput:

7

-3 -1 -2 0 5 -1 0

0 -3 2 4 0 5 -2
36

Được gửi lên bởi:Hacker7
Ngày:2011-11-21
Thời gian chạy:0.200s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ASM64 GOSU PERL6 PYPY RUST SED
Nguồn bài:Sưu tầm

hide comments
2020-11-07 14:54:16
ĐMCĐ :(((((
2016-09-27 03:38:44
Code:
http://shink.in/RNfZT
2015-10-27 19:52:37
Blog Thuật toán SPOJ hy vọng giúp được cho mọi người : http://www.oni.vn/uR57W
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.