Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

C11COMP - Quản lí công ty 2

Đọc đề đẹp hơn ở:
https://codeforces.com/group/FLVn1Sc504/contest/274804/problem/U

yenthanh132 hiện đang là giám đốc của Attosoft (micro = 10-6, atto = 10-18), công ty phần mềm lớn nhất vương quốc C11. Công ty có N nhân viên, được đánh số từ 1 đến Nyenthanh132 là người được đánh số 1. Mỗi người ngoại trừ yenthanh132 có đúng một sếp. Nếu z dưới quyền quản lí của nhân viên yy dưới quyền quản lí của x thì z dưới quyền quản lí của x. Tất cả N-1 nhân viên còn lại trong công ty đều dưới quyền quản lí của yenthanh132.

Mỗi nhân viên trong công ty chuyên về một loại ngôn ngữ lập trình nhất định. Có tất cả M ngôn ngữ lập trình khác nhau được đánh số từ 1 đến M.

Mỗi khi nhận một đơn đặt hàng viết phần mềm gửi cho nhân viên ui nào đó, nhân viên ui này phải chọn ra trong số các nhân viên mà mình quản lí (kể cả mình), từ 1 đến K người cùng chuyên môn về một ngôn ngữ lập trình nào đó để viết phần mềm. Vấn đề đặt ra ở đây là yenthanh132 muốn biết xem với mỗi yêu cầu như vậy thì có bao nhiêu ngôn ngữ lập trình khác nhau mà trong số nhân viên ui và các nhân viên mà ui quản lí, có ít nhât một người và không quá người chuyên môn về ngôn ngữ lập trình đó.

Yêu cầu:  Hãy giúp yenthanh132 trả lời xem nếu có một đơn đặt hàng gửi cho nhân viên ui thì sẽ có bao nhiêu ngôn ngữ lập trình khác nhau thỏa điều kiện đã nêu ở trên

Input

  • Dòng đầu tiên chứa 3 số nguyên N, M, K lần lượt là số nhân viên trong công ty, số lượng ngôn ngữ lập trình khác nhau, và số lượng nhân viên trong một cách chọn.
  • N-1 dòng tiếp theo, dòng thứ i chứa số nguyên pi+1 là sếp của nhân viên thứ i+1.
  • Dòng thứ N+1 chứa N số nguyên v1, v2,... vn. Trong đó vi là ngôn ngữ lập trình chuyên môn của nhân viên i. (1 <= vi <= M)
  • Dòng thứ N+2 chứa số nguyên Q, là số truy vấn.
  • Q dòng tiếp theo, dòng thứ i chứa số nguyên ui (1 <= ui <= N)

Output

  • Gồm Q dòng, dòng thứ i là số ngôn ngữ lập trình khác nhau thỏa yêu cầu khi có một đơn đặt hàng gửi cho nhân viên ui.

Giới hạn:

  • Trong 20% số test có 1 <= N, Q, K <= 1000.
  • Trong tất cả các test: 1 <= N, Q, K <= 105
  • 1 <= M <= 105
  • 1 <= K <= N

 

Example

Input:

10 4 2
1
2
2
3
3
1
7
7
7
1 2 4 3 2 4 4 3 3 3
4
1
2
7
3

Output:

2
3
1
2

Được gửi lên bởi:Hacker7
Ngày:2012-12-07
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ASM64 GOSU PERL6 PYPY RUST SED

hide comments
2019-08-28 18:17:49
Trâu cũng AC. DFS ez.
- Nhật Huy
2018-08-10 17:09:32
thuật toán sqrt áp dụng là easy
2016-09-27 03:34:49
Code:
http://shink.in/Lqa0u
2015-07-24 19:22:45 wind drag
98 ko hỉu lun
2012-12-28 10:26:05 Nguyễn Thái Cường
Tại sao ko ^^
2012-12-10 04:58:05 TLMN
p/s cho mình hỏi bài mình bị TLE hay WA dc ko
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.