Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

BWTRI - Tam giác đen trắng

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/bwtri


tgbw.png Một tam giác đều có cạnh độ dài N có thể chia thành N^2 tam giác đều đơn vị như hình (a).
Mỗi tam giác đều đơn vị có thể được tô màu đen trắng bằng 1 trong 4 cách như hình (b).
Một tam giác đều có thể được lát kín bằng các tam giác đều đơn vị. Một cách lát được gọi là đẹp nếu như phần kề nhau của 2 tam giác đơn vị giống màu nhau(xem hình (c)).
Bạn được cho trước độ dài N của cạnh tam giác, 4 số n1, n2, n3, n4 tương ứng là số lượng các tam giác đơn vị loại 1, 2, 3, 4. Hãy đếm số cách lát đẹp.

Input

Input ghi lần lượt 5 số là N, n1, n2, n3, n4(1<=N<=5). Dữ liệu vào luôn đảm bảo n1+n2+n3+n4 = N^2.

Output

Một dòng duy nhất ghi số cách lát đẹp tìm được.

Example

Input:
2
0 1 0 3

Output:
3

Được gửi lên bởi:VOJ problem setters
Ngày:2007-09-27
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:8000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET
Nguồn bài:Được add lên bởi Khúc Anh Tuấn

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.