Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

BWPOINTS - VOI 2011 Nối điểm đen trắng

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/bwpoints


Trên trục số thực cho n điểm đen và n điểm trắng hoàn toàn phân biệt. Các điểm đen có tọa độ nguyên a1, a2, …, an còn các điểm trắng có tọa độ nguyên b1, b2, …, bn. Người ta muốn chọn ra k điểm đen và k điểm trắng để nối mỗi một điểm đen với một điểm trắng sao cho k đoạn thẳng tạo được đôi một không có điểm chung.

Yêu cầu: Cho tọa độ của n điểm đen a1, a2, …, an và tọa độ của điểm trắng b1, b2, …, bn. Hãy tìm giá trị k lớn nhất thỏa mãn yêu cầu trên.

Dữ liệu:

  • Dòng thứ nhất chứa số nguyên dương n (n <= 10^5).  
  • Dòng thứ hai chứa các số a1, a2, …, an (|ai| <= 10^9, i = 1, 2,…, n)
  • Dòng thứ ba chứa các số b1, b2, …, bn (|bi| <= 10^9, i = 1, 2,…, n)

      Các số trên cùng một dòng được ghi cách nhau ít nhất một dấu cách.

Kết quả: Ghi ra một số nguyên duy nhất là số k lớn nhất tìm được

Ví dụ:

Dữ liệu

Kết quả

3
0 3 1
-3 5 -1
2

 

 

 

 

Ràng buộc: 50% số test ứng với 50% số điểm của bài có 1 <= n <= 100


Được gửi lên bởi:VOJ Team
Ngày:2011-01-12
Thời gian chạy:0.400s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ASM64 GOSU PERL6 PYPY RUST SED
Nguồn bài:VOI 2011

hide comments
2021-05-27 17:59:21
Tham khảo: https://vnspoj.github.io/problems/BWPOINTS
2019-12-25 03:22:27
sort+tham, ez AC :v
2019-12-21 05:16:27
one punch AC
2019-07-07 19:14:25
Tham hoặc QHĐ đều AC
2019-05-21 14:30:35
https://ideone.com/gkx4lC
2019-04-04 19:47:20
https://noteoflegends.blogspot.com/2019/04/bwpoints-voi-2011-noi-iem-en-trang.html
2019-03-22 17:13:18
Struct chạy QUÁ THỜI GIAN @@ hay do SORT với CMD ??
2019-01-01 11:19:17
sort + trâu = AC
(cin>>a[i].val);
n*=2; a[0].choose=1; a[n+1].choose=1;
sort(a+1,a+n+1,cmp);
for(int i=1; i<=n; ++i)
{
if(a[i].t){
if(!a[i-1].type && !a[i-1].choose)
{
ans++;
a[i-1].choose=1;
}
else if(!a[i+1].type && !a[i+1].choose)
{
ans++;
a[i+1].choose=1;
}
}
}
cout<<ans;
2018-11-13 09:49:30
1 đấm AC độ phức tạp O(4n)
2018-10-23 15:04:38
1 đấm AC <3
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.