Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

BPAINT - Tô màu

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/bpaint


Tèo được các admin VNOI đố cho một trò chơi như sau :

  • Tèo có một bảng hình chữ nhật N x M, mỗi ô có một màu nhất định và K lần tô màu.
  • Trong mỗi lần tô màu, Tèo chọn một vùng có số hiệu màu như nhau và tô một màu khác. (Một vùng là một dãy các ô chung cạnh có cùng màu với nhau).

    Ví dụ :

Ở hình bên trái nếu ta chọn ô (3,3) màu xanh lá và tô thành màu vàng thì sẽ thu được hình bên phải.

       
       
       
 
       
       
       
 
 

Sau khi biến đổi, bảng màu sẽ có Q vùng, mỗi vùng sẽ có c[i] ô (i=1->Q). Câu hỏi của các admin VNOI cho Tèo là : Hãy chỉ ra cách tô màu sau K lần sao cho c[1]^2 + .... + c[Q]^2 càng lớn càng tốt.

Dữ liệu

  • Dòng đầu tiên chứa 3 số n, m, k. (n, m, k <= 50)
  • n dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa m số thể hiện màu được tô cho ô tương ứng trên bảng (mỗi màu khác nhau được đánh một số hiệu khác nhau và các ô có màu giống nhau thì được đánh cùng một số). Số hiệu màu là số tự nhiên không vượt quá 3000.

Kết quả

  • Ghi ra trên k dòng, thể hiện các bước tô màu theo thứ tự tăng dần của thời gian, mỗi dòng có dạng: i, j, t tương ứng với việc tô màu t cho ô (i, j).

Ví dụ

Dữ liệu:

3 4 2

1 1 2 3

1 2 2 3

2 2 3 3

Kết quả:

3 3 2

1 1 2

Cách tính điểm

Điểm cho mỗi output hợp lệ sẽ tỷ lệ với tổng c[1]^2 + .... + c[Q]^2.


Được gửi lên bởi:VOJ Team
Ngày:2010-06-19
Thời gian chạy:0.200s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: GOSU NODEJS OBJC PERL6 PYPY RUST SED SQLITE VB.NET
Nguồn bài:VM10 - Tác giả: Khúc Anh Tuấn

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.