Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

BOSS - Ai là sếp

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/boss


Ở một công ty nọ có một quy định khá lạ lùng đó là Sếp thì không được thấp hơn nhân viên! Sếp trực tiếp của một nhân viên A được định nghĩa là nhân viên có chiều cao không thấp hơn A và có mức lương nhỏ nhất nhưng vẫn cao hơn A. Quan hệ lính được định nghĩa đệ quy như sau, nếu A là sếp của B thì B và các lính của B đều là lính của A.

Biết công ty này có N nhân viên và một số truy vấn đến các nhân viên. Với mỗi truy vấn, bạn hay tìm sếp trực tiếp và số lượng lính của nhân viên đó.

Dữ liệu

Dòng đầu tiên chứa số lượng test. Mỗi test có cấu trúc như sau:

  • Dòng 1 chứa hai số N và Q là số nhân viên và số truy vấn (1 ≤ N ≤ 30000, 1 ≤ Q ≤ 200)
  • N dòng tiếp theo mỗi dòng chứa thông tin về một nhân viên gồm 3 số nguyên: số hiệu của nhân viên (luôn có 6 chữ số, chữ số đầu tiên khác 0), lương và chiều cao. Lương không vượt quá 10000000. Chiều cao trong phạm vi 1000000 đến 2500000.
  • Q dòng tiếp theo mỗi dòng chứa số hiệu của một nhân viên cần truy vấn.

Kết quả

Với mỗi truy vấn in ra hai số nguyên là số hiệu của sếp trực tiếp và số lính. Nếu không có sếp thì in ra số 0.

Ví dụ

Dữ liệu
2
3 3
123456 14323 1700000
123458 41412 1900000
123457 15221 1800000
123456
123458
123457
4 4
200002 12234 1832001
200003 15002 1745201
200004 18745 1883410
200001 24834 1921313
200004
200002
200003
200001

Kết quả
123457 0
0 2
123458 1
200001 2
200004 0
200004 0
0 3

Được gửi lên bởi:Jimmy
Ngày:2008-09-10
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET
Nguồn bài:NWERC 2003

hide comments
2020-04-03 12:20:51
không khó nhưng lằng nhằng
2020-04-03 12:20:51
không khó nhưng lằng nhằng
2019-09-16 15:21:28
có 2 người = chiều cao và lương nhau -> 1 nhân viên có 2 sếp thì sao?
2018-09-07 17:40:24
Phù!!!!!
Dành cho ai muốn tham khảo :3
http://bit.ly/2QFey6u

Last edit: 2019-01-11 17:27:42
2018-06-04 17:05:36
IT + BIT + DFS + Rời rạc hóa + QS + DP = AC
2017-11-21 04:39:57
lê tuấn dũng xin cmt thứ 10
2017-11-20 10:05:10
nhật hào sạch
2017-06-08 18:21:51
cũng không khó mà nhiều thông tin quá hack cả não =))
2016-09-27 03:20:38
Code AC:
http://shink.in/d2vFA
2015-09-09 09:32:06 Uzumaki Naruto
Lê Quang Vũ lì wá ku :)
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.