Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

BOB - Bob xây nhà

    Bob mua một khu đất có dạng hình chữ nhật có chiều rộng là N mét và chiều cao là M mét, và mảnh đất được chia thành MxN ô vuông nhỏ, mỗi ô vuông có một độ cao khác nhau.

            Bob muốn xây một ngôi nhà trên mảnh đất này. Anh muốn chọn một khu đất hình chữ nhật, có các cạnh song song với cạnh của mảnh đất, tuy nhiên, độ cao của tất cả ô đất trong vùng được chọn phải bằng nhau.

            Hãy đếm số cách Bob có thể chọn khu vực để xây nhà.

Input

  • Dòng đầu tiên là 2 số N và M (N, M ≤ 1000)
  • N dòng sau, mỗi dòng gồm M số, số thứ j của hàng i là giá trị a[i][j] thể hiện chiều cao của ô đất có tọa độ (i, j) (a[i][j] ≤ 109)

Output

Số nguyên duy nhất là kết quả của bài toán

Example

Input:

5 3

2 2 2

2 2 1

1 1 1

2 1 2

1 2 1 Output:
27

Được gửi lên bởi:Alex & Friends
Ngày:2014-12-07
Thời gian chạy:0.5s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ASM64 GOSU PERL6 PYPY RUST SED
Nguồn bài:COCI

hide comments
2019-07-11 08:42:34
Left Right nhe anh em :v
2017-01-10 16:42:21


Last edit: 2017-01-11 08:06:52
2015-08-04 05:22:15 Lương Ðức Tuấn Ðạt
n^2logn TLE :'(
2015-07-15 06:59:20 lucky++


Last edit: 2015-07-15 07:41:40
2014-12-08 15:16:18 [$Zeus$]
Giống bài CRECT01
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.