Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|
Problem hidden on 2014-08-21 14:04:38 by VOJ Team

BIC - Vòng đua xe đạp

Một vòng đua xe đạp được tổ chức trên N thành phố, đánh số từ 1 đến N. Có M đường nối (một chiều) giữa các thành phố. Vòng đua bắt đầu từ thành phố 1 và kết thúc tại thành phố 2.

Yêu cầu

Hỏi có bao nhiêu cách tổ chức các vòng đua? (Biết hai vòng đua là khác nhau nếu chúng không sử dụng các tuyến đường như nhau)

Dữ liệu

Dòng 1: N, M

M dòng tiếp theo: mỗi dòng chứa hai số nguyên A, B, cho biết có một đường nối giữa thành phố A và thành phố B

Các thành phố có thể nối với nhau bởi nhiều hơn một con đường

Kết qủa

Gồm 1 dòng duy nhất: số cách tổ chức các vòng đua. Nếu kết qủa có nhiều hơn 9 chữ số, chỉ cần in ra 9 chữ số cuối cùng. Nếu có vô số cách tổ chức các đường đua, in ra “inf”.

Giới hạn

  • 1 ≤ N ≤ 104
  • 1 ≤ M ≤ 105

Ví dụ

Dữ liệu:
8 14
6 7
6 8
7 5
5 2
5 3
4 8
1 6
5 2
7 5
6 4
1 4
5 2
7 4
8 3

Kết qủa
6

Dữ liệu:
2 2
1 2
2 1

Kết qủa
inf

Được gửi lên bởi:Jimmy
Ngày:2007-10-04
Thời gian chạy:0.107s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET
Nguồn bài:Croatian Open 2006
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.