Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

AREATRI - Tam giác

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/areatri


Cho n điểm đôi một phân biệt trên mặt phẳng (n ≥ 3). Có n(n-1)(n-2)/6 tam giác có các đỉnh là 3 đỉnh phân biệt trong số n điểm này (bao gồm cả những tam giác bị suy biến, nghĩa là khi cả 3 đỉnh thẳng hàng).

Ta cần tính tổng diện tích của các tam giác này. Phần mặt phẳng thuộc về nhiều tam giác sẽ được tính nhiều lần. Quy ước diện tích của các tam giác suy biến là 0.

Dữ liệu

Dòng đầu tiên chứa một số nguyên n (3 ≤ n ≤ 1000) cho biết số lượng điểm. Mỗi dòng trong số n dòng sau chứa 2 số nguyên xi và yi (0 ≤ xi, yi ≤ 10000) phân cách bởi một khoảng trắng xác định tọa độ của điểm thứ i (với i=1,2,...,n). Không có cặp (thứ tự) tọa độ nào xuất hiện nhiều hơn một lần.

Kết quả

In ra một số thực duy nhất bằng tổng diện tích của các tam giác có các đỉnh nằm trong n điểm đã cho. Kết quả phải được in ra với đúng một chữ số thập phân và không được chênh lệch với kết quả đúng nhiều hơn 0.1.

Ví dụ

Dữ liệu
5
0 0
1 2
0 2
1 0
1 1

Kết quả
7.0


Được gửi lên bởi:Jimmy
Ngày:2009-07-27
Thời gian chạy:0.600s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO PERL6 PYPY RUST SED
Nguồn bài:XV Polish Olympiad in Informatics

hide comments
2018-08-15 03:35:03
trâu ac -
Nguyễn Gia Huy a2k46pbc.
2018-08-15 03:32:48
bài này trâu AC
- Thái Bá Bảo -
2017-01-03 07:28:36
ac sau khi gán lại số thực ^^
2016-09-24 15:48:05
Code:
http://shink.in/2aJCf
2012-06-07 02:41:54 hiepsieunhanLast edit: 2012-06-07 02:50:32
2012-06-07 02:37:17 난 널 사랑해
I love you :-*
2010-03-28 10:40:06 lee
too many
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.