Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

VOBOARD3 - Trò chơi trên bảng

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/voboard3


Tuy mới 10 tuổi, nhưng Bé đã rất thích chơi với các số nhị phân. Hàng ngày, Bé thường lấy 1 tấm bảng kích thước M*N và chơi một trò chơi như sau:

 • Ban đầu, trên mỗi ô của bảng ghi một bit 0 hoặc 1.
 • Mỗi nước đi, Bé chọn một vùng hình chữ nhật nằm hoàn toàn trong bảng, có các cạnh song song với các cạnh của bảng, và có kích thước R*C, và đảo bit tất cả các ô trong vùng đó.
 • Mục tiêu của Bé là đưa tất cả các ô trên bảng về bit 0.
 • Bé không thích sự lặp lại, vì thế Bé sẽ không bao giờ thực hiện 2 nước đi (R1, C1) và (R2, C2) mà R1 = R2 và C1 = C2 (Nói cách khác, Bé không bao giờ thực hiện 2 nước đi có cùng cả R và C).

Hôm nay Bé bị ốm, không thể chơi được. Bạn hãy giúp bé chơi trò chơi này nhé.

Các hàng của bảng được đánh số từ 1 đến M từ trên xuống dưới, các cột của bảng được đánh số từ 1 đến N từ trái sang phải. Ô ở hàng i, cột j của bảng được kí hiệu là ô (i, j).

Input

 • Dòng 1: Gồm 2 số nguyên dương M và N, là kích thước của bảng.
 • M dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm đúng N kí tự 0 hoặc 1, thể hiện trạng thái ban đầu của bảng.

Output

 • Dòng 1: Gồm số nguyên dương Q duy nhất là số nước đi mà bạn thực hiện.
 • Q dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm đúng 4 số nguyên dương x, y, R, C thể hiện vùng mà bạn chọn, trong đó (x, y) là tọa độ ô trái trên của vùng được chọn, R và C là kích thước của vùng được chọn.

Giới hạn

 • Trong 40% số test, 1 ≤ M, N ≤ 5
 • Trong 60% test còn lại, 1 ≤ M, N ≤ 1000

Chấm điểm

 • Bạn chỉ được điểm nếu dãy các nước di chuyển của bạn đưa bảng về gồm toàn bit 0.

Ví dụ

Input:
3 4
1000
0110
0000
Output:
2
1 1 1 1
2 2 1 2
Output sau KHÔNG hợp lệ (vùng kích thước 1*1 bị dùng 3 lần):
3
1 1 1 1
2 2 1 1
2 3 1 1

Được gửi lên bởi:VOJ Team
Ngày:2013-12-19
Thời gian chạy:0.800s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:C C++ 4.3.2 CPP PAS-GPC PAS-FPC
Nguồn bài:VNOI Online 14, RR

hide comments
2015-10-30 03:52:48
kq là
3
1 1 2 3
1 1 1 3
1 1 2 1
thi co tinh la dung k
2013-12-22 17:22:12 ...
thanks
2013-12-22 17:17:33 Xiao Lang
Bài này trâu vãi
2013-12-22 16:46:06 Dương Linh
Bài này có nhiều kết quả thì in ra kết quả bất kì à????
2013-12-22 16:32:27 (*´▽`*)
Có phải mỗi 1->0 đâu, còn 0->1 nữa chứ
2013-12-22 15:40:38 Thã̀ng ngố
Please re_read problem
2013-12-22 15:26:57 ...
2
1 1 1 1
1 2 3 3
thi sao? co qua nhieu cach

Last edit: 2013-12-22 15:34:22
2013-12-22 15:24:35 ...
neu dap an la
1
1 1 3 4
co xem la k ngoai le k hay bao gio cung phai bat dau bang ? ? 1 1
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.