Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

VMSUM2 - Tính tổng

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/vmsum2


Cho số nguyên M, ta định nghĩa R(M) là tổng của 1 / (p * q) với tất cả các cặp số (p, q) thoả mãn các điều kiện:

 • 1 ≤ p < q ≤ M
 • p + q ≥ M
 • p và q là 2 số nguyên tố cùng nhau

Định nghĩa S(n) bằng tổng của R(i) với 2 ≤ i ≤ n. Tính S(n).

Input

Gồm không quá 10 test, mỗi test gồm 1 dòng duy nhất chứa số n.

Output

Gồm nhiều dòng, mỗi dòng in ra kết quả của 1 test. Kết quả của bạn được coi là chính xác nếu chênh lệch với kết quả của ban tổ chức không quá 10-6

Giới hạn

 • Trong tất cả các test, n là số nguyên dương và 1n106.
 • Trong 20% test tương ứng với 20% điểm, n <= 1000.
 • Trong quá trình thi, bài của bạn chỉ được chấm với test ví dụ. Nếu ra đúng kết quả test ví dụ, điểm của bạn sẽ được hiển thị là 100.

Example

Input:

2
3
4

Output:

0.5
1.5
2.333333333

Giải thích

Với M = 2, ta có 1 cặp (p, q):

 1. (1, 2)

=> R(2) = 1/2 = 0.5

Với M = 3, ta có 3 cặp (p, q):

 1. (1, 2)
 2. (1, 3)
 3. (2, 3)

=> R(3) = 1/2 + 1/3 + 1/6 = 1

Với M = 4, ta có 4 cặp (p, q):

 1. (1, 3)
 2. (1, 4)
 3. (2, 3)
 4. (3, 4)

=> R(4) = 1/3 + 1/4 + 1/6 + 1/12 =  0.833333333

Vậy ta có được kết quả:

 • S(2) = R(2) = 0.5
 • S(3) = R(2) + R(3) = 1 + 0.5 = 1.5
 • S(4) = R(2) + R(3) + R(4) = 1 + 0.5 + 0.833333333 = 2.333333333

Được gửi lên bởi:VOJ Team
Ngày:2015-07-29
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:C C++ 4.3.2 CPP CPP14 JAVA PAS-GPC PAS-FPC

hide comments
2015-08-08 07:19:43 Như Ngọc
cho em hỏi là lấy bao nhiêu chữ số thập phân
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.