Nguyễn Diệp Xuân Quang

@xuanquang1999

Viet Nam, Ho Chi Minh

Institution: Ho Chi Minh University of Science

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ALGOPRO1 BCSRETAN P141PROB P146PROH P154PROF P165PROF PTIT126F
ALGOPRO2 BCSTACK P141PROC P146SUMA P154PROG P165PROG PTIT126G
APPDIVIS BCTELEPH P141PROE P146SUMB P154PROH P165PROH PTIT126I
BCACM11A BCTEST11 P141PROF P146SUMC P154PROI P165PROI PTIT126J
BCACM11B BCTEST12 P141PROJ P146SUMD P154SUMA P165PROJ PTIT127A
BCACM11C BCTEST13 P141SUMA P146SUME P154SUMB P166SUMA PTIT127C
BCACM11D BCTEST14 P141SUMB P146SUMF P154SUMC PRISUSTR PTIT127E
BCACM11E BCTEST15 P141SUMC P146SUMG P154SUME PTIT013A PTIT127F
BCACM11F BCTEST16 P141SUMD P146SUMH P154SUMF PTIT013B PTIT127G
BCACM11G BCTEST17 P141SUME P147PROA P154SUMG PTIT013C PTIT127I
BCBASEAD BCTHIDAU P141SUMF P147PROB P154SUMH PTIT013D PTIT128H
BCBEADS BCVACATI P141SUMG P147PROC P154SUMI PTIT013F PTIT133A
BCBIN BCVTAB P142PROC P147PROD P155PROA PTIT013K PTIT133C
BCBIT BCX3 P142PROF P147PROG P155PROB PTIT013L PTIT133D
BCBOM BCZADACA P142PROH P147PROH P155PROC PTIT014A PTIT133H
BCCAR BCZIGZAG P142PROI P147PROI P155PROD PTIT014B PTIT134A
BCCOLDWA CIRPOINT P142SUMA P148PROA P155PROE PTIT014C PTIT134B
BCCOM CLUMSYCO P142SUMB P148PROB P155PROF PTIT014D PTIT134C
BCCOMMAS CO060714 P142SUMC P148PROE P155PROG PTIT015A PTIT135A
BCCONGTO CO060715 P142SUMD P151PROA P155PROI PTIT015B PTIT135B
BCCOW EXCEL P142SUME P151PROE P155SUMA PTIT015E PTIT135C
BCDAISY FINDCOW P142SUMG P151PROF P155SUMB PTIT015H PTIT135D
BCDNT GOODFRIE P142SUMH P151PROG P155SUMC PTIT015I PTIT135E
BCFACT HELLOPOJ P143PROB P151PROH P155SUMD PTIT121A PTIT135F
BCFACTOR LEDTEO P143PROC P151PROI P155SUME PTIT121B PTIT135G
BCFIBO MBORECOL P143PROD P151PROJ P155SUMF PTIT121C PTIT135H
BCFRIEND MDIEMTG P143PROE P151SUMA P155SUMG PTIT121D PTIT135I
BCGCD MGENEMAP P143PROF P151SUMB P155SUMH PTIT121E PTIT135J
BCGRASS MSCHOOL P143PROG P151SUMD P155SUMI PTIT121G PTIT136A
BCINCSEQ MTRAMDEN P143PROJ P151SUME P155SUMJ PTIT121H PTIT136B
BCISLAND NUCLEAR2 P143SUMA P151SUMF P156PROE PTIT121I PTIT136C
BCJABUKE NUMPOLY P143SUMB P151SUMH P156PROF PTIT121K PTIT136E
BCLINE1 P131SUMB P143SUMC P151SUMI P156PROG PTIT121L PTIT136F
BCLINEUP P131SUMC P143SUMG P151SUMJ P156SUMA PTIT122C PTIT136G
BCLIQ P131SUMD P144PROA P152PROA P156SUMB PTIT122D PTIT136H
BCLKCOUN P131SUMF P144PROB P152PROB P156SUME PTIT122F PTIT136J
BCLUCKY P131SUMG P144PROC P152PROE P156SUMF PTIT122G PTIT137A
BCLUCKY1 P131SUMH P144PROD P152PROF P156SUMG PTIT122J PTIT137E
BCLUCKY2 P132SUMD P144PROE P152PROG P156SUMH PTIT123A PTIT137H
BCLULIST P132SUME P144PROI P152PROH P156SUMI PTIT123B PTIT138A
BCMARA P132SUMH P144SUMA P152PROI P157PROA PTIT123C PTIT138B
BCMATHP P132SUMI P144SUMB P152SUMA P157PROC PTIT123D PTIT138C
BCMATRIX P132SUMJ P144SUMC P152SUMB P157PROD PTIT123E PTIT138E
BCMULONE P133SUMF P144SUMF P152SUMC P157PROE PTIT123F PTIT138F
BCMUNCH P133SUMH P144SUMI P152SUME P161PROA PTIT123I PTIT138G
BCNEPER P133SUMI P145PROC P152SUMF P161PROB PTIT123J PTITSU1A
BCOLP10 P133SUMJ P145PROD P152SUMG P161PROG PTIT124A PTITSU1B
BCPALIN P134SUMB P145PROE P152SUMH P161PROH PTIT124B PTITSU1C
BCPARTI P134SUMC P145PROF P152SUMI P161PROI PTIT124C PTITSU1D
BCPENNY P134SUMD P145PROG P153PROE P163SUMA PTIT124D REMOVBIT
BCPERMU P134SUME P145PROH P153PROF P164PROA PTIT124E REPSTR
BCPERMU1 P134SUMF P145PROI P153PROG P164PROB PTIT124F SCRAMLET
BCPLES P134SUMG P145SUMA P153PROH P164PROG PTIT124G STRBALAN
BCPNA P135SUMC P145SUMB P153PROI P164PROH PTIT124H SUMDIV
BCPOW P135SUMD P145SUMD P153SUMB P164PROI PTIT124J SUMSQR1
BCPP P135SUME P145SUMF P153SUMC P164SUMA PTIT125B VLPT12A
BCPRIME P135SUMF P145SUMG P153SUMD P164SUMD PTIT125C VLPT12G
BCPTICH P135SUMJ P145SUMH P153SUMF P164SUME PTIT125D WARGCD4
BCROBOT P136SUMC P146PROA P153SUMG P164SUMG PTIT125E YOUNGCLA
BCSAPXEP P136SUMD P146PROB P153SUMI P164SUMH PTIT125G
BCSEQ P136SUME P146PROC P154PROA P164SUMI PTIT125H
BCSEQ1 P136SUMH P146PROD P154PROB P164SUMJ PTIT125J
BCSINH P136SUMI P146PROE P154PROC P165PROA PTIT126C
BCSODA P136SUMJ P146PROF P154PROD P165PROB PTIT126D
BCSON P141PROA P146PROG P154PROE P165PROC PTIT126E

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

BCBIGNUM P142SUMF P145SUMC P156PROH PTIT122A PTIT126H PTIT133J
MOO2 P143SUME P148PROF P163SUMC PTIT122E PTIT127D PTIT137D
P134SUMJ P143SUMI P151SUMC PTIT014G PTIT124I PTIT128B PTIT137F
P142PROD P145PROA P151SUMG PTIT121J PTIT125I PTIT128I STRBALA2
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.