Nguyễn Trung Hiếu

@trunghieu99tt

Viet Nam, Ha Noi

Institution: PTIT

Lost Boy From Neverland

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ALGOPRO12 GOODFRIE P147PROH P164SUMA P181SUMG P197PROA PTIT125A
ALGOPRO4 HELLOPOJ P147PROI P164SUMG P181SUMI P197PROB PTIT125B
ALGOPRO5 MSOKCUOI P148PROA P164SUMH P181SUMJ P197PROC PTIT125D
ALGOPRO6 NTSEQS2 P148PROB P164SUMI P182PROA P197PROD PTIT125E
ALGOPRO7 NUCLEAV2 P148PROE P165PROA P182PROB P197PROE PTIT125F
ALGOPRO8 NUMPOLY P151PROA P165PROE P182PROC P197PROG PTIT125H
ALGOPRO9 P131SUMC P151PROF P165PROF P182PROG P197PROJ PTIT125I
BCACM11A P131SUMD P151PROG P165PROG P182PROH P201PROD PTIT125J
BCACM11B P131SUME P151PROH P165PROH P182PROI P201PROF PTIT126A
BCACM11D P131SUMF P151PROI P165PROI P182SUMA P201PROG PTIT126C
BCACM11E P131SUMG P151SUMB P165SUMG P182SUMC P202PROB PTIT126D
BCACM11G P131SUMH P151SUMI P165SUMH P182SUMI P202PROE PTIT126E
BCATM P132SUMD P152PROA P165SUMI P182SUMJ P203PROB PTIT126G
BCATM2 P132SUME P152PROB P166PROC P183PROA P203PROF PTIT126H
BCATM3 P132SUMH P152PROE P166PROD P183PROB P203PROH PTIT126I
BCBASEAD P132SUMI P152PROF P166PROE P183PROC P204PROB PTIT126J
BCBEADS P132SUMJ P152PROG P166PROG P183PROD P204PROD PTIT127A
BCBIGNUM P133SUMB P152PROI P166PROH P183PROH P204PROF PTIT127B
BCBOM P133SUMF P152SUMA P166SUMA P183PROI P204PROG PTIT127C
BCCAITUI P133SUMH P152SUMB P166SUMG P183SUMC P204PROH PTIT127E
BCCAR P133SUMI P152SUMG P166SUMH P183SUMG P204PROJ PTIT127F
BCCHIANHOM P134SUMB P152SUMI P166SUMI P183SUMJ P205PROE PTIT127G
BCCOM P134SUMC P153PROB P167PROA P184PROA P205PROI PTIT127I
BCCOMMAS P134SUME P153PROE P167PROB P184PROB P205PROJ PTIT127J
BCCONGTO P134SUMF P153PROF P167PROC P184PROC PRISUSTR PTIT128B
BCCOW P134SUMG P153PROG P167PROD P184PROD PTIT013A PTIT128H
BCDAISY P134SUMJ P153PROI P167PROE P184PROE PTIT013B PTIT128I
BCDNT P135SUMD P153SUMC P171PROA P184PROF PTIT013C PTIT133D
BCFACT P135SUME P153SUMF P171PROC P184PROH PTIT013D PTIT134A
BCFACTOR P135SUMF P154PROA P171PROD P184PROI PTIT013E PTIT134K
BCFIBO P136SUMC P154PROC P171PROE P184SUMA PTIT013K PTIT135C
BCFRIEND P136SUMD P154PROE P171PROF P184SUMD PTIT013L PTIT135E
BCGCD P136SUME P154PROI P171SUMA P184SUME PTIT014A PTIT135F
BCGRASS P136SUMG P154SUMB P171SUME P184SUMI PTIT014B PTIT135G
BCINCSEQ P136SUMH P154SUMC P171SUMI P184SUMJ PTIT014C PTIT135I
BCKNIGHT P141PROA P154SUME P171SUMJ P185PROA PTIT014D PTIT135J
BCLINE1 P141PROB P154SUMF P172PROB P185PROI PTIT014G PTIT136A
BCLINEUP P141PROC P154SUMI P172PROC P185SUMA PTIT015A PTIT136B
BCLIQ P141PROF P155PROA P172PROH P185SUMD PTIT015B PTIT136C
BCLKCOUN P141PROJ P155PROB P172SUMB P185SUME PTIT015E PTIT136F
BCLUCKY P141SUMA P155PROE P172SUMC P185SUMF PTIT015H PTIT136G
BCLUCKY1 P141SUMB P155PROF P172SUMI P185SUMI PTIT015I PTIT136J
BCLUCKY2 P141SUME P155PROG P172SUMJ P185SUMJ PTIT016C PTIT137A
BCLULIST P141SUMF P155PROI P173PROE P186PROA PTIT016D PTIT137D
BCMARA P142PROC P155SUMB P173PROF P186PROB PTIT016E PTIT137H
BCMATHP P142PROF P155SUMD P173PROG P186PROG PTIT016G PTIT138A
BCMULONE P142PROG P155SUMF P173PROH P186PROH PTIT016H PTIT138B
BCMUNCH P142PROH P155SUMG P173SUMC P186SUMA PTIT017A PTIT138C
BCNEPER P142SUMA P155SUMH P173SUMG P186SUMJ PTIT017B PTIT138E
BCOLP10 P142SUMD P155SUMI P173SUMI P187PROA PTIT017F PTIT138F
BCPALIN P142SUME P156PROA P173SUMJ P187PROB PTIT017H PTITCALE
BCPALIN2 P142SUMG P156PROE P174PROD P187PROD PTIT017I PTITSU1C
BCPARTI P143PROC P156PROG P174PROE P187PROI PTIT017J PTITSU1D
BCPENNY P143PROD P156SUME P174PROF P18QPROA PTIT017K PTITSU1E
BCPERMU P143PROF P156SUMF P174SUMD P18QPROD PTIT018A QBSEQ2
BCPLES P143PROG P156SUMH P174SUME P18QPROF PTIT018B REMOVBIT
BCPNA P143PROJ P157PROA P174SUMI P191PROA PTIT018C REPSTR
BCPOW P143SUMA P157PROD P174SUMJ P191PROB PTIT018D SSAM019A
BCPP P143SUMB P157PROE P175PROE P191PROC PTIT018E SSAM019B
BCPRIME P143SUMG P161PROA P175PROF P191PROE PTIT018F SSAM019D
BCPTICH P144PROC P161PROC P175PROG P191PROG PTIT018H SSAM019E
BCQUEEN P144PROD P161PROD P175PROH P191SUMA PTIT018I SSAM019F
BCQUEUE P144PROE P161PROG P175SUMD P191SUMG PTIT018J SSAM019G
BCROBOT P144PROH P161PROH P175SUMF P192PROA PTIT018L SSAM019H
BCSAPXEP P144PROI P161SUMA P176PROA P192PROB PTIT121B SSAM019I
BCSEQ1 P144SUMA P161SUMB P176PROC P192PROC PTIT121C SSAM019J
BCSINH P144SUMC P161SUMG P176PROF P192PROD PTIT121D SSAM019K
BCSRETAN P144SUMF P161SUMH P176PROG P192PROG PTIT121E SSAM119A
BCSTACK P144SUMI P161SUMI P176PROH P192SUMA PTIT121G SSAM119B
BCSTR P145PROC P162PROF P177PROA P193PROA PTIT121I SSAM119C
BCTELEPH P145PROD P162PROG P177PROC P193PROC PTIT121K SSAM119F
BCTEST11 P145PROE P162PROH P177PROE P193PROD PTIT121L SSAM119G
BCTEST12 P145PROF P162PROI P177PROH P193PROE PTIT122A SSAM119H
BCTEST13 P145PROG P162SUMA P178PROA P194PROA PTIT122C SSAM219A
BCTEST14 P145PROH P162SUME P178PROB P194PROB PTIT122D SSAM219D
BCTEST15 P145PROI P162SUMG P178PROF P194PROD PTIT122G SSAM219E
BCTHIDAU P145SUMA P162SUMH P178PROG P194PROF PTIT122J SSAM219F
BCTOHOP P145SUMB P162SUMI P178PROJ P195PROA PTIT123A SSAM219G
BCTSP P145SUMC P163PROA P179PROA P195PROB PTIT123B SSAM219H
BCTSP2 P145SUMF P163PROB P179PROE P195PROC PTIT123C SSAM319H
BCVTAB P145SUMH P163PROD P17QPROA P195PROF PTIT123D SSAM319I
BCZADACA P146PROC P163PROG P17QPROB P195PROG PTIT123E SSAM419A
CCPPRI14 P146PROD P163PROH P17QPROC P195PROJ PTIT123F SSAM419B
CCPPRI15 P146PROF P163PROI P17QPROE P195SUMA PTIT123G SSAM419C
CLUMSYCO P146PROG P163SUMA P17QPROH P195SUMB PTIT123I SSAM419D
CPPLCM03 P146SUMA P163SUME P181PROA P195SUMC PTIT123J SSAM419E
CPPLCM07 P146SUMB P163SUMH P181PROC P195SUMI PTIT124B SSAM419G
CPPPRI10 P146SUMF P163SUMI P181PROH P196PROA PTIT124E SUMDIV
CPPREA03 P146SUMG P164PROB P181PROI P196PROB PTIT124F SUMSQR1
CPPREA04 P147PROA P164PROD P181SUMA P196PROC PTIT124G XEPBONG
EXCEL P147PROB P164PROE P181SUMB P196PROD PTIT124H YOUNGCLA
FINDCOW P147PROE P164PROG P181SUMC P196PROE PTIT124I
GAMEBR P147PROG P164PROH P181SUMD P196PROJ PTIT124J

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

CPPPRI11 P153SUMA P17QPROI P18QPROB PTIT015C PTIT136D VLPT12C
CPPREA13 P161SUMC P181PROE P18QPROC PTIT124A SCRAMLET
P142SUMF P167PROF P186SUMD P191PROD PTIT124D SSAM019C
P142SUMH P173PROC P186SUMH P191SUMB PTIT126B SSAM119D
P146SUMH P17QPROD P186SUMI P195SUMJ PTIT134B SSAM419H
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.