Nguyễn Đình Nam- D14CN03

@nguyennamu_96

Viet Nam, Hanoi

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ALGOPRO4 BCPENNY P133SUMI P153PROG P171SUMA P178PROK PTIT016D
ALGOPRO7 BCPERMU P134SUMB P154PROI P171SUMI P179PROA PTIT017A
ALGOPRO8 BCPNA P134SUMG P154SUMC P172PROB P179PROB PTIT017F
BCACM11A BCPOW P135SUME P154SUMI P172PROE P179PROE PTIT017H
BCACM11G BCPP P135SUMF P155SUMD P172PROF P17QPROA PTIT017J
BCATM3 BCPRIME P136SUMC P156SUMH P172PROH P17QPROB PTIT121I
BCBASEAD BCPTICH P136SUMH P157PROA P173PROC P17QPROC PTIT121L
BCBEADS BCQUEUE P141PROB P161PROA P173PROE P17QPROE PTIT123B
BCBOM BCSAPXEP P141PROC P161PROG P173PROF P17QPROH PTIT123F
BCCAR BCSINH P141SUMB P161SUMA P173PROG P181PROA PTIT123I
BCCOM BCSON P143PROD P162PROD P173PROH P181PROH PTIT124H
BCCOMMAS BCSRETAN P143SUMA P162PROG P174PROD P181PROI PTIT126E
BCDAISY BCSTACK P143SUMB P162PROH P174PROE P182PROA PTIT127I
BCDNT BCTELEPH P144PROC P162PROI P174PROF P182PROH PTIT135F
BCFACT BCTEST11 P144PROI P162SUMG P175PROA P182PROI PTIT135G
BCFACTOR BCTEST12 P144SUMA P163PROI P175PROE P183PROA PTIT135I
BCFIBO BCTEST14 P146PROC P163SUMH P175PROF P183PROD PTIT135J
BCFRIEND BCTHIDAU P146PROD P163SUMI P175PROG P183PROH PTIT138A
BCGCD BCVTAB P146SUMB P164SUMA P175PROH P183PROI PTIT138C
BCINCSEQ HELLOPOJ P147PROA P164SUMI P176PROA P184PROA PTITSU1D
BCJABUKE NTSEQS2 P147PROB P165PROF P176PROB P184PROH REMOVBIT
BCLINE1 NUCLEAV2 P147PROH P165PROH P176PROF P186PROA SUMDIV
BCLIQ NUMPOLY P148PROA P165SUMI P176PROG P186PROB YOUNGCLA
BCLUCKY1 P131SUMC P151PROI P166PROG P176PROH PTIT013A
BCMARA P131SUMD P151SUMI P166PROH P177PROH PTIT013B
BCMULONE P131SUMH P152PROF P167PROD P178PROA PTIT014A
BCNEPER P132SUMD P152PROI P171PROA P178PROB PTIT014D
BCOLP10 P132SUMJ P152SUMG P171PROC P178PROF PTIT015E
BCPALIN P133SUMF P153PROF P171PROF P178PROG PTIT016C

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

ALGOPRO5 P151PROG P156SUMA P171SUMJ P182PROB PTIT121B PTIT125I
P142SUMA P153PROI P161PROH P174PROB P184PROI PTIT125F
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.