Khải Trần

@khai_van_0911

Viet Nam, Hà Đông

Institution: PTIT

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

BCBIGNUM BCSAPXEP PTIT017H
BCFACT BCSINH SUMDIV
BCFACTOR BCSTACK
BCGCD BCTOHOP
BCPALIN BCVTAB
BCPERMU HELLOPOJ
BCPRIME PTIT017F

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

BANGKOK2016J
PTIT015E
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.