Thịnh Nguyễn

@hyperbeam99

Viet Nam, Hanoi

Institution: ITMO Uni

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ALGOPRO1 BCMULONE P131SUMH P143SUMA P151PROH P156SUMB PTIT123J
AVERSEQ BCMUNCH P132SUMJ P143SUMB P151PROI P157PROA PTIT124E
BCACM11A BCNEPER P133SUMF P143SUMC P151SUMA P157PROE PTIT124J
BCACM11B BCOLP10 P134SUMB P143SUMG P151SUMB PRISUSTR PTIT125C
BCACM11D BCPALIN P134SUMF P144PROC P151SUMD PTIT013A PTIT125I
BCBEADS BCPENNY P135SUMB P144PROE P151SUME PTIT013C PTIT126A
BCBIN BCPERMU P135SUME P144PROI P151SUMF PTIT013D PTIT126C
BCBOM BCPOW P135SUMH P144SUMA P151SUMG PTIT014D PTIT126E
BCCAR BCPRIME P136SUME P145PROC P151SUMH PTIT015A PTIT126F
BCCOM BCSAPXEP P136SUMH P145PROE P151SUMI PTIT015B PTIT126I
BCCOMMAS BCSINH P141PROA P145PROF P152PROA PTIT015E PTIT127C
BCCOW BCSON P141PROB P145PROI P152PROB PTIT015H PTIT127E
BCDAISY BCSTACK P141PROF P145SUMA P152PROE PTIT016A PTIT127I
BCFACT BCTELEPH P141PROH P146PROC P152PROF PTIT121D PTIT134B
BCFACTOR BCTEST11 P141PROI P146PROD P153PROF PTIT121G PTIT135F
BCFIBO BCTEST15 P141PROJ P146PROF P153PROG PTIT121I PTIT135G
BCGCD BCTHIDAU P141SUMA P146PROG P153PROI PTIT121K PTIT137D
BCGRASS BCVACATI P141SUMB P146SUMA P153SUMA PTIT122C PTIT138A
BCINCSEQ BCVTAB P142PROH P146SUMF P153SUMB PTIT122F PTIT138C
BCISLAND FINDCOW P142SUMA P146SUMG P153SUMC PTIT123A PTITSU1A
BCJABUKE GOODFRIE P142SUMD P147PROA P153SUMD PTIT123B REPSTR
BCLIQ HELLOPOJ P142SUME P147PROB P155PROB PTIT123C STRBALAN
BCLUCKY MNAM P142SUMF P147PROE P155PROE PTIT123D SUMDIV
BCLUCKY1 MSOKCUOI P142SUMG P148PROE P155PROG PTIT123F XEPBONG
BCMARA NUMPOLY P143PROC P151PROA P156PROG PTIT123I YOUNGCLA

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

BCBIGNUM P153SUMJ PTIT121L PTIT126J PTIT134A
P132SUME P157PROD PTIT126G PTIT133D
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.