Khang Trần Nguyên

@heocon953

Viet Nam, HCM

Institution: D14CN03 HCM

a

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ALGOPRO4 BCMULONE P133SUMH P148PROA P155PROD P166PROG PTIT124H
ALGOPRO5 BCNEPER P134SUMB P148PROE P155PROE P166PROH PTIT124J
ALGOPRO7 BCOLP10 P134SUME P151PROH P155PROF P166PROI PTIT125I
ALGOPRO8 BCPALIN P134SUMF P151PROI P155PROG P167PROA PTIT125J
ALGOPRO9 BCPERMU P134SUMG P151SUMI P155PROI P167PROC PTIT126E
BCACM11A BCPOW P135SUMD P152PROA P155SUMA P167PROD PTIT126I
BCACM11B BCPP P135SUME P152PROB P156PROE P167PROE PTIT127A
BCACM11G BCPRIME P136SUMC P152PROE P156SUMH P167PROF PTIT127C
BCBEADS BCSAPXEP P141PROC P152PROF P157PROA PTIT013A PTIT127G
BCBIGNUM BCSINH P141PROJ P152PROG P157PROE PTIT013C PTIT135G
BCCAR BCSON P141SUMA P152PROI P161PROG PTIT013D PTIT135I
BCCOM BCSRETAN P143PROJ P152SUMA P164PROH PTIT013K PTIT135J
BCCOMMAS BCSTACK P143SUMA P152SUMG P165PROA PTIT013L PTIT136B
BCCOW BCTEST11 P144PROD P153PROE P165PROB PTIT014A PTIT136C
BCDNT BCTEST12 P144SUMA P153PROF P165PROC PTIT014B PTIT137A
BCFACT BCTEST14 P144SUMI P153PROG P165PROE PTIT014D PTIT137H
BCFACTOR BCVTAB P145PROC P153PROI P165PROF PTIT014G PTIT138A
BCFIBO FINDCOW P145PROI P153SUMA P165PROG PTIT015A PTIT138B
BCGCD HELLOPOJ P145SUMA P154PROA P165PROH PTIT015B PTIT138C
BCGRASS NUMPOLY P145SUMB P154PROB P165PROI PTIT015E PTIT138E
BCINCSEQ P131SUMC P145SUMF P154PROC P165PROJ PTIT015H PTITSU1C
BCLINE1 P131SUMD P146PROC P154PROE P166PROA PTIT015I REMOVBIT
BCLIQ P131SUMH P146PROD P154PROG P166PROB PTIT121I SUMDIV
BCLUCKY P132SUMD P146SUMB P154PROI P166PROC PTIT123E SUMSQR1
BCLUCKY1 P132SUMJ P147PROB P155PROA P166PROD PTIT123F XEPBONG
BCLUCKY2 P133SUMF P147PROH P155PROB P166PROE PTIT123I YOUNGCLA

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

BCACM11E P145SUMC P152SUMF P156SUMG P165PROD
P135SUMB P151SUMF P153PROC P162PROF PTIT135C
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.