Dương Tiến Đạt

@datdungdaispoj

Viet Nam, Yên Lạc, Vĩnh Phúc

Institution: thcs yên lạc

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

BCPALIN PTIT013A
BCPRIME
BCSAPXEP
BCSRETAN
BCVTAB
HELLOPOJ
PRISUSTR

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

BCFACT BCFIBO P144PROC
BCFACTOR BCNEPER
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.