Danh sách các bài oi problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
9769    Sơn cột BCSON 779 91.33
9781    Kết bạn (OLP Tin học SV 2009 - Khối không chuyên) BCFRIEND 880 91.84
9783    Dãy con BCSEQ 251 92.82
9791    Độ đo BCOLP10 714 87.99
9799    Đoạn tăng BCINCSEQ 1253 93.48
9809    Nhặt táo BCJABUKE 599 92.27
9810    Vẻ đẹp ma trận BCMATRIX 273 93.40
9811    Hành tinh X3 BCX3 244 92.50
9812    Bữa tiệc nhảy múa BCPLES 170 94.42
9813    Sắp xếp đảo BCSORT 99 93.78
9814    Quân mã BCSKAKAC 41 92.45
9838    Số fibonacci BCFIBO 1787 89.92
9852    Dãy con tăng dài nhất (bản dễ) BCLIQ 937 92.98
9855    Số phong phú BCPP 982 94.06
9863    Các thùng nước BCBIN 291 94.98
9869    Dãy nghịch thế BCDNT 512 90.10
9870    Xổ số BCLUCKY 374 93.72
9871    Lũy thừa BCPOW 703 87.15
9872    Số gần may mắn BCLUCKY1 1198 91.08
9873    Lại là số may mắn BCLUCKY2 641 93.44
9875    Hoán vị dài nhất BCLPERMU 81 91.37
9877    Bãi cỏ ngon nhất BCGRASS 596 92.88
9878    Gặm cỏ BCMUNCH 291 93.87
9879    Đi xem phim BCCOW 1237 92.55
9880    Nước lạnh BCCOLDWA 138 95.76
9900    Xếp hàng BCLINEUP 307 92.93
9901    Đếm hạt BCBEADS 1280 93.85
9903    Dinner Time BCDINNER 54 86.67
9905    Đếm số ao BCLKCOUN 1381 90.94
9914    Kinh doanh lấy lãi BCMKMON 90 96.63
9915    Máy Soda BCSODA 120 94.23
9922    Hình chữ nhật lớn nhất BCRECT 173 92.68
10345    Lại là ước chung lớn nhất BCZADACA 131 90.81
12588    SLIKAR CO060714 59 94.66
12591    BOND CO060715 68 95.73
12592    DEBUG CO060716 43 86.73
13134    Thể tích khối hộp UNION2 54 92.91
13152    Dãy con trung bình cộng AVERSEQ 667 92.02
13168    Bảng mạch điện tử LEDTEO 48 94.17
13198    Trò chơi khối xanh đỏ GAMEBR 245 94.17
22555    Tìm đường ALGOPRO2 38 92.00
23004    Đếm số đường đi ALGOPRO3 44 97.78
38295    Problem 1 OLP20_P1 134 98.32
38296    Problem 2 OLP20_P2 13 33.87
38297    Problem 3 OLP20_P3 5 25.81
38298    Problem 4 OLP20_P4 127 99.42
38299    Problem 5 OLP20_P5 123 96.64
38388    Problem 6 OLP20_P6 38 100.00
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.