Danh sách các bài oi problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
9769    Sơn cột BCSON 699 91.10
9781    Kết bạn (OLP Tin học SV 2009 - Khối không chuyên) BCFRIEND 770 92.03
9783    Dãy con BCSEQ 224 92.93
9791    Độ đo BCOLP10 640 87.47
9799    Đoạn tăng BCINCSEQ 1113 93.62
9809    Nhặt táo BCJABUKE 509 92.25
9810    Vẻ đẹp ma trận BCMATRIX 230 92.85
9811    Hành tinh X3 BCX3 222 92.38
9812    Bữa tiệc nhảy múa BCPLES 138 94.90
9813    Sắp xếp đảo BCSORT 79 94.42
9814    Quân mã BCSKAKAC 25 92.13
9838    Số fibonacci BCFIBO 1658 89.77
9852    Dãy con tăng dài nhất (bản dễ) BCLIQ 866 92.98
9855    Số phong phú BCPP 887 93.98
9863    Các thùng nước BCBIN 252 94.81
9869    Dãy nghịch thế BCDNT 479 89.86
9870    Xổ số BCLUCKY 334 93.69
9871    Lũy thừa BCPOW 652 86.57
9872    Số gần may mắn BCLUCKY1 1116 91.06
9873    Lại là số may mắn BCLUCKY2 572 93.56
9875    Hoán vị dài nhất BCLPERMU 59 90.54
9877    Bãi cỏ ngon nhất BCGRASS 537 92.77
9878    Gặm cỏ BCMUNCH 263 93.73
9879    Đi xem phim BCCOW 1149 92.42
9880    Nước lạnh BCCOLDWA 116 95.39
9900    Xếp hàng BCLINEUP 271 92.84
9901    Đếm hạt BCBEADS 1183 93.70
9903    Dinner Time BCDINNER 26 84.77
9905    Đếm số ao BCLKCOUN 948 91.74
9914    Kinh doanh lấy lãi BCMKMON 72 96.36
9915    Máy Soda BCSODA 99 93.83
9922    Hình chữ nhật lớn nhất BCRECT 146 92.36
10345    Lại là ước chung lớn nhất BCZADACA 114 90.73
12588    SLIKAR CO060714 36 92.56
12591    BOND CO060715 47 95.17
12592    DEBUG CO060716 21 87.14
13134    Thể tích khối hộp UNION2 32 92.47
13152    Dãy con trung bình cộng AVERSEQ 542 92.34
13168    Bảng mạch điện tử LEDTEO 29 93.88
13198    Trò chơi khối xanh đỏ GAMEBR 205 94.38
22555    Tìm đường ALGOPRO2 21 87.10
23004    Đếm số đường đi ALGOPRO3 22 96.77
38295    Problem 1 OLP20_P1 74 99.04
38296    Problem 2 OLP20_P2 13 61.76
38297    Problem 3 OLP20_P3 5 50.00
38298    Problem 4 OLP20_P4 71 99.07
38299    Problem 5 OLP20_P5 69 95.51
38388    Problem 6 OLP20_P6 7 100.00
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.