Danh sách các bài problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
21445     GENOME MGENOME 68 97.73
32628    aaaaaa P17PRO01 14 9.01
21186    Bản đồ gen MGENEMAP 96 92.70
32629    bbbbbbbb P17PRO02 16 22.55
30466    Binary Strings BANGKOK2016G 6 28.95
21328    CƠ SỐ MCOSO 8 10.07
21331    CÁC SỐ KHÔNG Ở CUỐI MSOKCUOI 46 32.80
32630    cccccccc P17PRO03 11 15.49
36479    COMINATION 1 CPPCOM01 335 66.61
36480    COMINATION 2 CPPCOM02 284 58.16
36481    COMINATION 3 CPPCOM03 316 66.77
32631    dddddddd P17PRO04 119 93.71
32632    eeeeeeeee P17PRO05 17 13.55
32633    FFF P17PRO06 2 2.63
36471    FIBONACCI 1 CPPFIB01 366 31.94
36472    FIBONACCI 2 CPPFIB02 315 25.88
36473    FIBONACCI 3 CPPFIB03 358 66.57
32634    gggggg P17PRO07 109 82.50
21338    HÌNH LẬP PHƯƠNG MHLP 20 41.18
21444    HÁI NẤM MNAM 75 89.41
32635    hhhhhhhhhh P17PRO08 120 96.40
36474    LARGE NUMBER 1 CPPLAN01 223 34.81
36475    LARGE NUMBER 2 CPPLAN02 250 41.48
36476    LARGE NUMBER 3 CPPLAN03 175 40.81
36477    LARGE NUMBER 4 CPPLAN04 71 30.77
36416    LCM & GCD 1 CPPLCM01 652 27.70
36417    LCM & GCD 2 CPPLCM02 559 30.61
36418    LCM & GCD 3 CPPLCM03 361 24.50
36419    LCM & GCD 4 CPPLCM04 381 45.33
36420    LCM & GCD 5 CPPLCM05 466 45.28
36421    LCM & GCD 6 CPPLCM06 258 30.94
36422    LCM & GCD 7 CPPLCM07 422 23.46
1    Life, the Universe, and Everything TEST 0 0.00
36482    MODULO 1 CPPMOD01 356 39.48
36491    MODULO 10 CPPMOD10 202 27.96
36492    MODULO 11 CPPMOD11 199 36.78
36483    MODULO 2 CPPMOD02 315 44.16
36484    MODULO 3 CPPMOD03 344 61.25
36485    MODULO 4 CPPMOD04 317 86.55
36486    MODULO 5 CPPMOD05 275 52.65
36487    MODULO 6 CPPMOD06 263 35.80
36488    MODULO 7 CPPMOD07 181 24.75
36489    MODULO 8 CPPMOD08 150 23.46
36490    MODULO 9 CPPMOD09 173 33.78
21206    NÉM ĐÁ MNEMDA 49 90.76
28652    Number game DANANGJ 3 5.00
33601    Oẳn Tù Tì OLPR41 112 93.71
36449    PRIME 1 CCPPRI01 569 23.39
36458    PRIME 10 CPPPRI10 388 32.34
36459    PRIME 11 CPPPRI11 317 14.50
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.