Danh sách các bài acm problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
9763    Bảng tính Excel EXCEL 461 38.77
9766    Hoán vị kế tiếp BCNEPER 1195 34.06
9767    Partition thuận nghịch đệ quy BCPARTI 295 51.74
9768    Nước biển BCISLAND 302 26.07
9771    Số nén tối giản (Cơ bản) BCCOM 1765 53.82
9782    Penny Game BCPENNY 903 53.26
9784    Đoạn số có tổng bằng nhau BCSEQ1 404 52.58
9785    Đếm bít liền kề BCBIT 129 63.96
9786    Thi đấu BCTHIDAU 579 62.95
9787    Danh sách điện thoại nhất quán BCTELEPH 300 23.65
9790    Đỗ xe tối ưu BCCAR 1160 64.13
9865    Lại là số nguyên tố BCPNA 756 50.06
9867    Thách đố số học 1 BCREMAI 11 9.73
9868    Tô màu kì quặc BCCOLOR 3 11.11
10367    Đường đi rô-bốt BCROBOT 195 23.79
10372    Danh sách may mắn BCLULIST 115 25.61
10374    Trò chơi dò mìn BCBOM 625 31.86
10375    Phân tích số nguyên BCPTICH 592 56.88
10396    Các chữ số cuối cùng BCNUMEND 25 26.51
10397    Phép cộng cơ sở BCBASEAD 229 52.17
10398    Công - tơ - mét BCCONGTO 411 58.13
10404    Nhân 1 BCMULONE 341 24.01
12300    Cơm hộp VLPT12A 90 51.58
12301    BỘ BA SỐ NGƯỢC THỨ TỰ VLPT12C 62 18.93
12302    Trò chơi VLPT12F 27 36.09
12303    XẾP BÓNG BI-A VLPT12G 275 26.59
13122    Đường tròn chứa nhiều điểm nhất CIRPOINT 15 30.48
13127    Tam giác nhọn nội tiếp đường tròn TRIANCIR 24 11.24
13161    Hai nhà máy điện nguyên tử NUCLEAR2 60 28.94
13273    Chiến tranh giữa các vì sao WARGCD4 17 18.47
22550    Mê cung Laze ALGOPRO1 22 30.85
26791    Cơ số ALGOPRO4 535 53.57
26792    Lucky number ALGOPRO5 648 40.42
26793    Giá trị của năm ALGOPRO6 482 48.22
26794    Số bé thứ k ALGOPRO7 787 36.69
26795    Đếm giày ALGOPRO8 701 71.19
26796    Số kì dị ALGOPRO9 58 14.95
26797    Chuỗi con đối xứng ALGOPRO10 11 6.14
26798    Hình lập phương ALGOPRO11 23 37.66
26859    Phương trình 2 ALGOPRO12 177 17.44
27343    Xâu con chung dài nhất BCSTR 220 42.69
27372    N - Queen BCQUEEN 577 63.64
27373    ATM BCATM 548 33.77
27376    Chia nhóm BCCHIANHOM 130 37.23
27402    Mã đi tuần BCKNIGHT 171 31.78
27434    ATM 2 BCATM2 366 34.10
27435    Travelling Salesman Problem BCTSP 495 38.37
27436    Travelling Salesman Problem 2 BCTSP2 81 16.67
27437    ATM 3 BCATM3 482 65.89
27457    Cái Túi BCCAITUI 770 46.15
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.