Danh sách các bài acm problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
9763    Bảng tính Excel EXCEL 312 34.54
9766    Hoán vị kế tiếp BCNEPER 899 33.23
9767    Partition thuận nghịch đệ quy BCPARTI 208 46.42
9768    Nước biển BCISLAND 179 26.41
9771    Số nén tối giản (Cơ bản) BCCOM 1378 53.06
9782    Penny Game BCPENNY 652 49.80
9784    Đoạn số có tổng bằng nhau BCSEQ1 301 51.68
9785    Đếm bít liền kề BCBIT 102 63.07
9786    Thi đấu BCTHIDAU 422 61.79
9787    Danh sách điện thoại nhất quán BCTELEPH 233 21.66
9790    Đỗ xe tối ưu BCCAR 863 61.83
9865    Lại là số nguyên tố BCPNA 555 47.59
9867    Thách đố số học 1 BCREMAI 7 8.85
9868    Tô màu kì quặc BCCOLOR 0 0.00
10367    Đường đi rô-bốt BCROBOT 122 21.11
10372    Danh sách may mắn BCLULIST 87 25.25
10374    Trò chơi dò mìn BCBOM 450 31.07
10375    Phân tích số nguyên BCPTICH 436 52.91
10396    Các chữ số cuối cùng BCNUMEND 19 26.32
10397    Phép cộng cơ sở BCBASEAD 174 47.92
10398    Công - tơ - mét BCCONGTO 271 52.65
10404    Nhân 1 BCMULONE 267 23.32
12300    Cơm hộp VLPT12A 67 43.55
12301    BỘ BA SỐ NGƯỢC THỨ TỰ VLPT12C 48 18.52
12302    Trò chơi VLPT12F 17 30.58
12303    XẾP BÓNG BI-A VLPT12G 199 23.21
13122    Đường tròn chứa nhiều điểm nhất CIRPOINT 11 29.89
13127    Tam giác nhọn nội tiếp đường tròn TRIANCIR 20 11.28
13161    Hai nhà máy điện nguyên tử NUCLEAR2 54 28.89
13273    Chiến tranh giữa các vì sao WARGCD4 13 17.36
22550    Mê cung Laze ALGOPRO1 14 25.00
26791    Cơ số ALGOPRO4 344 49.50
26792    Lucky number ALGOPRO5 419 38.20
26793    Giá trị của năm ALGOPRO6 285 40.80
26794    Số bé thứ k ALGOPRO7 453 32.31
26795    Đếm giày ALGOPRO8 442 68.15
26796    Số kì dị ALGOPRO9 30 13.84
26797    Chuỗi con đối xứng ALGOPRO10 8 7.65
26798    Hình lập phương ALGOPRO11 18 42.86
26859    Phương trình 2 ALGOPRO12 103 15.72
27343    Xâu con chung dài nhất BCSTR 120 41.48
27372    N - Queen BCQUEEN 317 66.21
27373    ATM BCATM 325 32.99
27376    Chia nhóm BCCHIANHOM 78 41.99
27402    Mã đi tuần BCKNIGHT 75 24.87
27434    ATM 2 BCATM2 245 33.43
27435    Travelling Salesman Problem BCTSP 276 39.30
27436    Travelling Salesman Problem 2 BCTSP2 52 13.87
27437    ATM 3 BCATM3 298 64.97
27457    Cái Túi BCCAITUI 320 45.52
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.