Danh sách các bài acm problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
9763    Bảng tính Excel EXCEL 527 39.81
9766    Hoán vị kế tiếp BCNEPER 1288 34.20
9767    Partition thuận nghịch đệ quy BCPARTI 321 52.23
9768    Nước biển BCISLAND 396 25.60
9771    Số nén tối giản (Cơ bản) BCCOM 1893 54.25
9782    Penny Game BCPENNY 988 54.45
9784    Đoạn số có tổng bằng nhau BCSEQ1 475 52.06
9785    Đếm bít liền kề BCBIT 135 63.30
9786    Thi đấu BCTHIDAU 643 64.21
9787    Danh sách điện thoại nhất quán BCTELEPH 342 24.42
9790    Đỗ xe tối ưu BCCAR 1258 64.45
9865    Lại là số nguyên tố BCPNA 813 49.95
9867    Thách đố số học 1 BCREMAI 13 8.96
9868    Tô màu kì quặc BCCOLOR 4 13.79
10367    Đường đi rô-bốt BCROBOT 225 24.10
10372    Danh sách may mắn BCLULIST 120 25.47
10374    Trò chơi dò mìn BCBOM 683 32.20
10375    Phân tích số nguyên BCPTICH 643 57.29
10396    Các chữ số cuối cùng BCNUMEND 27 25.21
10397    Phép cộng cơ sở BCBASEAD 250 52.47
10398    Công - tơ - mét BCCONGTO 460 58.33
10404    Nhân 1 BCMULONE 374 24.15
12300    Cơm hộp VLPT12A 102 52.89
12301    BỘ BA SỐ NGƯỢC THỨ TỰ VLPT12C 65 18.95
12302    Trò chơi VLPT12F 28 36.03
12303    XẾP BÓNG BI-A VLPT12G 304 27.36
13122    Đường tròn chứa nhiều điểm nhất CIRPOINT 16 30.00
13127    Tam giác nhọn nội tiếp đường tròn TRIANCIR 24 11.24
13161    Hai nhà máy điện nguyên tử NUCLEAR2 61 28.94
13273    Chiến tranh giữa các vì sao WARGCD4 18 17.14
22550    Mê cung Laze ALGOPRO1 22 30.85
26791    Cơ số ALGOPRO4 595 53.44
26792    Lucky number ALGOPRO5 726 40.47
26793    Giá trị của năm ALGOPRO6 530 49.63
26794    Số bé thứ k ALGOPRO7 929 38.30
26795    Đếm giày ALGOPRO8 784 71.88
26796    Số kì dị ALGOPRO9 81 16.62
26797    Chuỗi con đối xứng ALGOPRO10 13 6.42
26798    Hình lập phương ALGOPRO11 23 34.12
26859    Phương trình 2 ALGOPRO12 199 17.49
27343    Xâu con chung dài nhất BCSTR 258 44.96
27372    N - Queen BCQUEEN 655 64.18
27373    ATM BCATM 642 33.62
27376    Chia nhóm BCCHIANHOM 142 35.19
27402    Mã đi tuần BCKNIGHT 206 33.29
27434    ATM 2 BCATM2 420 35.15
27435    Travelling Salesman Problem BCTSP 564 38.38
27436    Travelling Salesman Problem 2 BCTSP2 86 17.27
27437    ATM 3 BCATM3 540 66.70
27457    Cái Túi BCCAITUI 957 46.33
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.