Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

XEPBONG - Phân phối bóng

Tèo có N quả bóng khác nhau và N cái hộp giống nhau (không phân biệt thứ tự các hộp). Tèo xếp N quả bóng của mình vào những cái hộp đó. Một chiếc hộp có thể có nhiều quả bóng, hoặc cũng có thể không có quả bóng nào. Các bạn hãy tính giúp Tèo xem có bao nhiêu các xếp?

Ví dụ với N = 3, Tèo có 3 quả bóng đánh dấu là a, b, c. Sẽ có 5 cách xếp bóng, đó là:

1. 3 quả cùng vào 1 hộp.
2. 3 quả mỗi quả 1 hộp.
3. Quả a vào một hộp, b và c cùng vào 1 hộp khác.
4. Quả b vào một hộp, c và a cùng vào 1 hộp khác.
5. Quả c vào một hộp, b và a cùng vào 1 hộp khác.

Input

Gồm nhiều test. Mỗi test có 1 số nguyên dương N (N ≤ 50) là số lương quả bóng. Input kết thúc bởi số 0.

Output

Với mỗi test, in ra 2 số trên một dòng là N và đáp số của bài toán.

Example

Input:
1
2
3
4
20
30
10
0
Output:

1 1
2 2
3 5
4 15
20 51724158235372
30 846749014511809332450147
10 115975


Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2013-01-25
Thời gian chạy:3s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP CPP C++ 4.3.2 CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL PERL6 PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

hide comments
2018-09-02 06:21:05
Big Num + QHD
2014-02-01 11:09:53 Black Hole


Last edit: 2015-01-13 15:36:58
2013-01-30 18:28:37 Trần Vãn Dương D10CN2
Cong thuc Ao hoa
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.