Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

SSAM319G - TRÒ CHƠI TRỪ DẦN

Cho dãy số A[] có N phần tử. Có hai đối thủ chơi lần lượt. Mỗi lượt, người chơi sẽ chọn lấy một số thứ i (A[i]) và trừ đi số này giá trị trong khoảng 1 đến B[i]. Người thắng cuộc là có nước đi cuối cùng.

Biết rằng hai người chơi đều chơi tối ưu. Hãy xác định xem ai là người thắng cuộc?

Input:

Dòng đầu tiên là số lượng bộ test T (T ≤ 1000).

Mỗi test bắt đầu bởi số nguyên N(1 ≤ N ≤ 1000).

Dòng tiếp theo gồm N số nguyên A[i] (0 ≤ A[i] ≤ 106).

Dòng cuối gồm N số nguyên B[i] (1 ≤ B[i] ≤ 106).

Output: 

In ra “First” nếu người đi trước là người chiến thắng, in ra “Second” nếu người chơi sau là người chiến thắng.

Test ví dụ:

Input:

Output

2

1

20

6

2

8 18

3 5

 

First

Second


Được gửi lên bởi:Admin
Ngày:2019-08-02
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 ASM64 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL6 PERL PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.