Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

SSAM319F - LẤY BỚT QUÂN CỜ

Trên bàn có C quân cờ. Có hai đối thủ chơi lần lượt. Mỗi lượt, người chơi sẽ lấy khỏi bàn từ 1 đến M quân cờ. Người thắng cuộc là người lấy được quân cờ cuối cùng.

Biết rằng hai người chơi đều chơi tối ưu. Hãy xác định xem ai là người thắng cuộc?

Input:

Dòng đầu tiên là số lượng bộ test T (T ≤ 1000).

Mỗi test gồm 2 số nguyên C và M (0 ≤ C ≤ 1000, 1 ≤ M ≤ 1000).

Output: 

In ra “First” nếu người đi trước là người chiến thắng, in ra “Second” nếu người chơi sau là người chiến thắng.

Test ví dụ:

Input:

Output

4

20 9

1 5

7 5

0 3

 

Second

First

First

Second


Được gửi lên bởi:Admin
Ngày:2019-08-02
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 ASM64 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL6 PERL PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.