Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

SSAM319E - DÃY SỐ YẾU NHẤT

Cho dãy số A[] gồm có N phần tử. Tổng tuyệt đối của một dãy số là giá trị tuyệt đối của tổng tất cả các phần tử (tính tổng xong mới lấy giá trị tuyệt đối).

Độ yếu của dãy số A[] được tính bằng giá trị lớn nhất trong số các tổng tuyệt đối của tất cả các dãy con liên tiếp của A.

Bạn hãy xác định số thực X sao cho dãy số A[1]-X, A[2]-X, …, A[N]-X có độ yếu là nhỏ nhất.

Input:

Dòng đầu tiên gồm số nguyên N (1 ≤ N ≤ 100 000).

Dòng tiếp theo gồm N số nguyên A[i] (-10 000 ≤ A[i] ≤ 10 000).

Output: 

In ra số độ yếu của dãy A[1]-X, A[2]-X, …, A[N] - X.

 

Test ví dụ:

Test 1

Test 2

Test 3

Input:

3

1 2 3

 

Output:

1.000000

 

Input:

4

1 2 3 4

 

Output:

2.000000

 

Input:

10

1 10 2 9 3 8 4 7 5 6

 

Output:

4.500000

 

Giải thích test 1:

Với X = 1, dãy số mới thu được là -1, 0, 1. Dãy số này có độ yếu bằng 1.

Giải thích test 2:

Với X = 2.5, dãy số mới là -1.5 -0.5 0.5 1.5. Độ yếu của dãy số bằng 2 (|-1.5-0.5| = |0.5+1.5| = 2).


Được gửi lên bởi:Admin
Ngày:2019-08-02
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 ASM64 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL6 PERL PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.