Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

SSAM319B - BIẾN ĐỔI DÃY SỐ

Cho dãy số A[] gồm N phần tử. Một dãy số gọi là “đẹp” nếu như ước chung lớn nhất của tất cả các phần tử trong dãy số lớn hơn 1.

Bạn được phép sử dụng phép biến đổi thay 2 số A[i], A[i+1] bằng A[i]-A[i+1]. A[i]+A[i+1].

Nhiệm vụ của bạn là hãy xác định số phép biến đổi ít nhất, để dãy A[] sau khi biến đổi sẽ là một dãy số đẹp.

Input:

Dòng đầu tiên là số lượng bộ test T (T ≤ 20).

Mỗi test gồm một xâu S có độ dài không vượt quá 105.

Output: 

Với mỗi test, hãy in ra đáp án tìm được trên một dòng. Nếu biến đổi được, in ra “YES” + số bước ít nhất. Nếu không thể biến đổi được, in ra “NO”.

Test ví dụ:

Input:

Output

3

2

1 1

3

6 2 4

2

1 3

 

YES 1

YES 0

YES 1


Được gửi lên bởi:Admin
Ngày:2019-08-02
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 ASM64 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL6 PERL PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.