Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

SSAM219J - DÃY CON LIÊN TIẾP TỔNG BẰNG K

Time limit: 1s

Cho dãy số A[] gồm có N phần tử không âm và số K.

Nhiệm vụ của bạn là hãy xác định xem có tìm được 1 dãy con liên tiếp mà tổng các phần tử bằng K hay không?

Input:

Dòng đầu tiên là số lượng bộ test T (T ≤ 20).

Mỗi test gồm số nguyên N và K (1≤ N ≤ 100 000, 0 ≤ K ≤ 1018).

Dòng tiếp theo gồm N số nguyên A[i] (0 ≤ A[i] ≤ 109).

Output: 

Với mỗi test, in ra trên một dòng là đáp án thu được. Nếu có hãy in ra “YES”. Nếu không tìm được đáp án, in ra “NO”.

 

Ví dụ:

Input:

Output

3

6 33

1 4 20 3 10 5

7 7

1 4 0 0 3 10 5

2 0

1 4

YES

YES

NO

 

Giải thích test 1:

20+3+10 = 33


Được gửi lên bởi:Admin
Ngày:2019-07-26
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 ASM64 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL6 PERL PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.