Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

SSAM219H - SỐ LỚN NHẤT CHIA HẾT CHO 3

Cho dãy số A[] có N phần tử là các chữ số từ 0 đến 9. Nhiệm vụ của bạn là hãy chọn lấy một tổ hợp các phần tử và sắp xếp chúng sao cho thu được số lớn nhất chia hết cho 3.

Nếu không tìm được số nào, in ra -1.

Input:

Dòng đầu tiên là số lượng bộ test T (1 ≤ N ≤ 50).

Mỗi test bắt đầu bởi số nguyên N (1 ≤ N ≤ 100 000).

Dòng tiếp theo gồm N số nguyên A[i] (0 ≤ A[i] ≤ 9).

Output: 

Với mỗi test, in ra đáp án tìm được trên một dòng.

Ví dụ:

Input

Output

3

3

8 1 9

5

8 1 7 6 0

2

5 2

 

981

8760

-1


Được gửi lên bởi:Admin
Ngày:2019-07-26
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 ASM64 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL6 PERL PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.